Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāyaka:[〃] 施者,施與者.dāyikā f.
パーリ語辞典 水野弘元著
dāyaka:[〃] 施者,施与者.dāyikā f.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāyaka,dāyī,【陽】 施主,布施者,贍養者。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāyaka,dāyī(Sk.dāyaka,dā as in dadāti & dāna),【形】布施,贍養(giving,bestowing,distributing,providing (通常作dāyaka-,dāyī-)。【中】施主,布施者,贍養者(a donor,benefactor; a munificent person)。dāyikā,【陰】女施主。adāyaka【中】無施者(a stingy person,one who neglects almsgiving)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāyaka:dāyaka(ti)
ဒါယက(တိ)
[dā+ṇvu.rū.57va.nīti,dhā.75.nīti,sutta.11va9,1227.dā+ṇaka.ya-lā..pañcikā,5.91.thī-nitea dāyikā.(dāyaga-prāç addhamāgadhī)]
[ဒါ+ဏြဳ။ ႐ူ။၅၇ဝ။နီတိ၊ဓာ။၇၅။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁ဝ၉၊၁၂၂၇။ ဒါ+ဏက။ ယ-လာ။ ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊၅။၉၁။ ထီ-၌ ဒါယိကာ။ (ဒါယဂ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāyaka:[m.] giver; supporter.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāyaka,[Sk.dāyaka, as in dadāti & dāna] (adj.) giving,bestowing,distributing,providing (usually --°); (n.) a donor,benefactor; a munificent person M.I,236 sq.; A.I,26,161; II,64,80; III,32,336; IV,81; Sn.p.87; It.19 (ito cutā manussattā saggaṁ gacchanti dāyakā); J.V,129 (kaṇḍa°); Pv.I,11 sq.; 12; 42; 55; DA.I,298; PvA.113 (=dada); Miln.258 (°ānaṁ dakkhiṇā); Sdhp.276.-- f.dāyikā Vin.II,216 (bhikkhā°),289 (khīrassa).-- adāyaka a stingy person,one who neglects almsgiving (cp.adānasīla) Pv.I,119; f.°ikā Pv.I,93.(Page 319)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀYAKA:,dāyi [3] người cho,bố thí,người giúp đỡ,hộ độ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāyaka:ဒါယက(တိ)
[ဒါ+ဏြဳ။ ႐ူ။၅၇ဝ။နီတိ၊ဓာ။၇၅။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁ဝ၉၊၁၂၂၇။ ဒါ+ဏက။ ယ-လာ။ ေမာဂ္။ ပၪၥိကာ၊၅။၉၁။ ထီ-၌ ဒါယိကာ။ (ဒါယဂ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
(က) ေပး-လွဴ-တတ္ေသာ၊ (မိမိေစတနာကို)-ျဖဴစင္-သန္႔ရွင္း-ေစတတ္ေသာ၊ သူ (အလွဴ႕ဒါယကာ)။ (ခ) အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ (ကံ,ေစတနာ-စသည္)။ (ဂ) (ရဟန္းတို႔အား ေဘာဇဉ္-စသည္ကို) ဆက္ကပ္တတ္ေသာ၊ သူ။ (ဃ) ေပး-လွဴ-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (စိတ္-စသည္)။ အေမြခံ၊ အေမြစား၊ အလွဴေပးတတ္သူ၊ P.S.D.။ ဒါယကပဋိဂၢါဟက,ဒါယကစိတၱ-တို႔ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāyaka:ဒါယက (ပ)
ေပးလွဴတတ္ေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,