Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāyajja:n.[Sk.dāyādya.dāyāda 的 abstr.] 繼承人,長子,遺産,繼承.-paribhoga 嗣受受用.
パーリ語辞典 水野弘元著
dāyajja:n.[Sk.dāyādya.dāyāda の abstr.] 家督,遺産.-paribhoga 嗣受受用.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāyajja,【中】 繼承。 【形】 繼承人。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāyajja,(Sk.dāyādya; see dāyāda),【中】繼承、遺產、遺贈(inheritance)。【形】繼承人(one who inherits)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāyajja:dāyajja(ti)
ဒါယဇၨ(တိ)
[dāyāda+ṇya.ṇya-a.(dāyādya-saṃ)]
[ဒါယာဒ+ဏ်။ ဏ်-အနက္မဲ့။ (ဒါယာဒ်-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāyajja:dāyajja(na)
ဒါယဇၨ(န)
[dāyāda+ṇya.dātabbaṭṭhena dāyaṃ,taṃ ādīyantīti dāyādā,puttāna] metaṃ adhivacanaṃ.tesaṃ bhāvo dāyajjaṃ.aṃ,ṭī,1.1va8.dāyaṃ dātabbaṃ ādadāti gaṇhātīti dāyādo,tassa bhāvo dāyajjaṃ.ādānakriyāsambandho.pañcikā,4.59.(-sī,dhamma,ṭṭha,gaṇṭhi.77).]
[ဒါယာဒ+ဏ်။ ဒါတဗၺေ႒န ဒါယံ၊ တံ အာဒီယႏၲီတိ ဒါယာဒါ၊ ပုတၱာန' ေမတံ အဓိဝစနံ။ ေတသံ ဘာေဝါ ဒါယဇၨံ။ အံ၊ဋီ၊၁။၁ဝ၈။ ဒါယံ ဒါတဗၺံ အာဒဒါတိ ဂဏွာတီတိ ဒါယာေဒါ၊ တႆ ဘာေဝါ ဒါယဇၨံ။ အာဒါနႀကိယာသမၺေႏၶာ။ ပၪၥိကာ၊၄။၅၉။ (-သီဟိုဠ္၊ဓမၼ၊႒၊ဂဏၭိ။၇၇)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāyajja:[nt.] inheritance.(adj.) One who inherits.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāyajja,(nt.) [Sk.dāyādya; see dāyāda] inheritance Vin.I,82; D.III,189; A.III,43; J.I,91; Vism.43 sq.; dowry J.III,8.-- (adj.) one who inherits Vin.III,66 (pituno of the father).

--upasampadā,lit.the Upasampadā by way of inh.,a particular form of ordination conferred on Sumana & Sopāka,both novices seven yrs.old DhA.IV,137.(Page 319)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀYAJJA:[nt] sự hưởng gia tài [adj] người thừa hưởng vật để lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāyajja:ဒါယဇၨ(န)
[ဒါယာဒ+ဏ်။ ဒါတဗၺေ႒န ဒါယံ၊ တံ အာဒီယႏၲီတိ ဒါယာဒါ၊ ပုတၱာန' ေမတံ အဓိဝစနံ။ ေတသံ ဘာေဝါ ဒါယဇၨံ။ အံ၊ဋီ၊၁။၁ဝ၈။ ဒါယံ ဒါတဗၺံ အာဒဒါတိ ဂဏွာတီတိ ဒါယာေဒါ၊ တႆ ဘာေဝါ ဒါယဇၨံ။ အာဒါနႀကိယာသမၺေႏၶာ။ ပၪၥိကာ၊၄။၅၉။ (-သီဟိုဠ္၊ဓမၼ၊႒၊ဂဏၭိ။၇၇)။]
(၁) (အားရ ႏွစ္သက္၍ ခ်ီးေျမႇာက္ေသာအားျဖင့္) ေပးအပ္ေသာ ဆုလာဘ္ (ေရႊ-ေငြ တံဆိပ္,ၿမိဳ႕ရြာ,နိဂုမ္း စသည္)။ (၂) အေမြခံ၏-အျဖစ္-ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ရာ-အေမြဥစၥာ၊ အေမြခံ-ဟု သိေၾကာင္း အမွတ္လကၡဏာ၊ (က) အမိ,အဘတို႔အထံမွ ရအပ္ေသာ အေမြဥစၥာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāyajja:ဒါယဇၨ(တိ)
[ဒါယာဒ+ဏ်။ ဏ်-အနက္မဲ့။ (ဒါယာဒ်-သံ)]
ေပးအပ္ေသာ အေမြဥစၥာကို ခံယူတတ္ေသာ၊ သူ (အေမြခံ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāyajja:ဒါယဇၨ (ပ)
အေမြခံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāyajja:ဒါယဇၨ (န) (ဒါယာဒ+ယ)
အေမြ။ အေမြဥစၥာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,