Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāya:① [Sk.dāva] 森,林,園.cf.migadāya 鹿苑.-pāla 森的看守人,守園者.② m.[〃] 施與(donation),賃金(工資,報酬).
パーリ語辞典 水野弘元著
dāya:① [Sk.dāva] 森,林,園.cf.migadāya.-pāla 森の番人,守園者.② m.[〃] 施与,賃金.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāya,【陽】 1.森林,小樹林。 2.贈品。 ~pāla,【陽】 守林人。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāya,2(Sk.dāya,to dadāti,etc.),【中】贈品(a gift,donation; share,fee)。M.3./I,12.:“Dhammadāyādā me,bhikkhave,bhavatha,mā āmisadāyādā.”(諸比丘!你們應為我的法的繼承者,勿為財之繼承者。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāya,1(Sk.dāva,conflagration of a forest; wood=easily inflammable substance; to dunoti (to burn) caus.dāvayati) 【陽】森林,小樹林。(wood; jungle,forest; a grove)。migadāya﹐鹿園。tiṇadāya﹐草叢及樹林。bahukaṇṭaka dāya=jungle)。dāyapāla,【陽】守林人(a grove keeper)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāya:dāya(ti)
ဒါယ(တိ)
[dāya+a]
[ဒါယ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāya:dāya(pu,na)
ဒါယ(ပု၊န)
[dā+ṇa.daya+ṇa.,ṭī.536.rū.579.dāya+ṇa.dhātvattha.189.dā+,ya-lā..pañcikā,5.44.]
[ဒါ+ဏ။ ဒယ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆။ ႐ူ။၅၇၉။ဒါယ+ဏ။ ဓာတြတၳ။၁၈၉။ ဒါ+ဃဏ္၊ယ-လာ။ ေမာဂ္။ပၪၥိကာ၊၅။၄၄။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāya,2 [Sk.dāya,to dadāti,etc.] a gift,donation; share,fee D.I,87≈(in phrase rājadāya brahmadeyya,a king’s grant,cp.rājadattiya); J.IV,138; V,363; VI,346.Cp.dāyāda & brahmadeyya.(Page 319)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāya,1 [Sk.dāva,conflagration of a forest; wood=easily inflammable substance; to dunoti (to burn) caus.dāvayati,cp.Gr.dai/w (to burn) & P.dava1] wood; jungle,forest; a grove Vin.I,10 (miga°),15,350; II,138; S.II,152 (tiṇa°); IV,189 (bahukaṇṭaka d.=jungle); A.V,337 (tiṇa°); J.III,274; VI,278.See also dāva.

--pāla a grove keeper Vin.I,350; M.I,205.(Page 319)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāya:ဒါယ(ပု၊န)
[ဒါ+ဏ။ ဒယ+ဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆။ ႐ူ။၅၇၉။ဒါယ+ဏ။ ဓာတြတၳ။၁၈၉။ ဒါ+ဃဏ္၊ယ-လာ။ ေမာဂ္။ပၪၥိကာ၊၅။၄၄။]
(၁) (က) ေတာ (ျမက္ေတာ-စသည္)။ (ခ) ဥယ်ာဉ္၊ ေဘးမဲ့ေတာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ ကမၼဒါယာဒ-ၾကည့္။ ဒါယာဒ,ဒါနဒါယ- တို႔လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāya:ဒါယ(တိ)
[ဒါယ+အ]
ေဘးမဲ့ေပးအပ္ေသာ ဥယ်ာဉ္ေတာရွိေသာ (သား ငွက္အေပါင္း-စသည္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dāya:ဒါယ
ဘူ = ဒါေန-ေပးျခင္း၌။ ဒါယေတ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāya:ဒါယ (ပ)
ေတာ။ ေတာမီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāya:ဒါယ (ပ) (√ဒါ+ယ)
ေပးျခင္း။ အလွဴ။ အေမြ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,