Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dātu,【陽】布施者,慷慨的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dātu:dātu(ti)
ဒါတု(တိ)
[dā+tu.rū.573.(dāta-saṃ)]
[ဒါ+တု။႐ူ။၅၇၃။ (ဒါတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dātu:[m.] giver; a generous person.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀTU:[m] người cho,thí chủ,người rộng rãi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dātu:ဒါတု(တိ)
[ဒါ+တု။႐ူ။၅၇၃။ (ဒါတ-သံ)]
(၁) ေပး-လွဴ-တတ္ေသာ။ (၂) ေပး-လွဴ-ေလ့ရွိ-ေသာ။ (၃) ေပး-လွဴ-လတၱံ႕ေသာ၊သူ။ ေဘာတၱဳ-ၾကည့္။ (၄) ရိတ္-ျဖတ္-အပ္ေသာ (အရာဝတၳဳ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dātu:ဒါတု

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,