Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dātta:n.[Sk.dātra] 鎌.cf.dāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
dātta:n.[Sk.Dātra] 鎌.cf.dāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dātta,【中】 鐮刀,長柄鐮刀。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dātta,【中】鐮刀,長柄鐮刀。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dātta:dātta(na)
ဒါတၱ(န)
[dā+ta.danti lunantya nenāti dāttaṃ,dā lavane,to.dātrampi.,ṭī.448.(dākri-saṃ)]
[ဒါ+တ။ ဒႏၲိ လုနႏၲၽ ေနနာတိ ဒါတၱံ၊ ဒါ လဝေန၊ ေတာ။ ဒါၾတမၸိ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၈။ (ဒါႀကိ-သံ)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dātta,(nt.) [Sk.dātra,to ,Sk.dāti,dyati to cut,divide,deal out; cp.Gr.datέomai,dai/omai & see dāna,dāpeti,dāyati] sickle,scythe Miln.33.(Page 318)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀTTA:[nt] lưỡi hái,lưỡi liềm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dātta:ဒါတၱ(န)
[ဒါ+တ။ ဒႏၲိ လုနႏၲၽ ေနနာတိ ဒါတၱံ၊ ဒါ လဝေန၊ ေတာ။ ဒါၾတမၸိ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၈။ (ဒါႀကိ-သံ)]
(ရိတ္-ျဖတ္-ေၾကာင္း) တံစဉ္။ အမရ၊သ်-၌ 'ျမက္ခုတ္ဓား' ဟု ဆိုေသး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dātta:ဒါတၱ (န) (√ဒါ+ၾတ)
တံစဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,