Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāsa:m.[〃] 奴隷,奴僕.-kammakara,-purisa,-porisa 奴隷的下僕,奴僕.
パーリ語辞典 水野弘元著
dāsa:m.[〃] 奴隷,奴僕.-kammakara,-purisa,-porisa 奴隷の下僕,奴僕.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāsa,【陽】 奴隸。 ~ka,【陽】 奴隸。 ~gaṇa,【陽】 一群奴隸。 ~tta,~vya,【中】 奴隸的身份,奴隸的情況。(p155)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāsa,【陽】奴隸。dāsaka,【陽】奴隸。dāsagaṇa,【陽】一群奴隸。dāsatta,dāsavya,【中】奴隸的身份,奴隸的情況。Pāci.IV,224.︰Dāso nāma antojāto dhanakkīto karamarānīto.(奴婢(奴隸)︰在家中生的(奴婢)、買來的、擄掠的)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāsa:dāsa(pu)
ဒါသ(ပု)
[dāsa+a.dāsa dāhe,dāsante tassāti dāso,a.,ṭī.514.(-67va.thoma).dā+sa.-236.dā+asa+a.du+asa+a.dātabbaṃ paṭhamaṃ dentīti dā,asanti bhakkhantīti asā,datvā asā dāsā,sāmikānaṃ dātabbaṃ paṭhamaṃ datvā pacchā asanti bhakkhantīti attho.sāmikehi vā dinnaṃ asanti bhakkhantīti dāsā,dukkhena kasirena asanti bhakkhantīti dāsā,dukkhena kasirena asanti pavattantīti vā dāsā.netti,vi.58.(-,ṭī.236).thī-nitea dāsī.]
[ဒါသ+အ။ ဒါသ ဒါေဟ၊ ဒါသေႏၲ တႆာတိ ဒါေသာ၊အ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၁၄။ (-၆၇ဝ။ ေထာမ)။ ဒါ+သ။ ယင္း-၂၃၆။ ဒါ+အသ+အ။ ဒု+အသ+အ။ ဒါတဗၺံ ပဌမံ ေဒႏၲီတိ ဒါ၊ အသႏၲိ ဘကၡႏၲီတိ အသာ၊ ဒတြာ အသာ ဒါသာ၊ သာမိကာနံ ဒါတဗၺံ ပဌမံ ဒတြာ ပစၧာ အသႏၲိ ဘကၡႏၲီတိ အေတၳာ။ သာမိေကဟိ ဝါ ဒိႏၷံ အသႏၲိ ဘကၡႏၲီတိ ဒါသာ၊ ဒုေကၡန ကသိေရန အသႏၲိ ဘကၡႏၲီတိ ဒါသာ၊ ဒုေကၡန ကသိေရန အသႏၲိ ပဝတၱႏၲီတိ ဝါ ဒါသာ။ ေနတၱိ၊ဝိ။၅၈။ (-ဓာန္၊ဋီ။၂၃၆)။ ထီ-၌ ဒါသီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāsa,[Ved.dāsa; orig.adj.meaning “non-Aryan,” i.e.slave (cp.Gr.baρbaros,Ger.sklave=slave); Av.dāha= a Scythian tribe.Also connected w.dasyu (see dassukhīla)] a slave,often combd w.f.dāsī.Def.by Bdhgh as “antojāto” (DA.I,300),or as “antojātadhanakkīta-karamarânīta-sāmaṁ dāsabyaṁ upagatānaṁ aññataro” (ibid.168).-- In phrase dāsā ca kammakarā “slaves & labourers” Vin.I,243,272; II,154; as dāso kammakaro “a slave-servant” D.I,60 (cp.d.‹-› kammakara).-- Vin.I,72,76 (dāso na pabbājetabbo:the slave cannot become a bhikkhu); D.I,72; M.II,68 (fig.taṇhā°); J.I,200,223; III,343 (bought for 700 kahāpaṇas),347; Pug.56; PvA.112.

--kammakara (porisa) a slave-servant,an unpaid labourer,a serf Vin.I,240; A.I,206; D.III,189; DhA.IV,1; --gaṇa a troop of slaves Pv IV.141--purisa a servant J.I,385; --porisa a servant,slave Sn.769 (cp.Nd1 11,where 4 kinds of d.are mentioned); --lakkhaṇa fortunetelling from (the condition of) slaves D.I,9.(Page 320)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀSA:[m] người tôi mọi nô lệ --ka [m] sự làm nô lệ --gaṇa [f] môt nhóm nô lệ --tta,--vya [nt] sự nô lệ,điều kiện nô lệ
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
dāsa:nô lệ có thể gồm cả tù binh khổ sai,nhưng quan trọng là bất cứ loại nô lệ nào cũng phải được tự do một cách hợp pháp (pāli gọi là bhujissa) trước khi thọ đại giới
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
dāsa:tôi tứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāsa:ဒါသ(ပု)
[ဒါသ+အ။ ဒါသ ဒါေဟ၊ ဒါသေႏၲ တႆာတိ ဒါေသာ၊အ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၁၄။ (-၆၇ဝ။ ေထာမ)။ ဒါ+သ။ ယင္း-၂၃၆။ ဒါ+အသ+အ။ ဒု+အသ+အ။ ဒါတဗၺံ ပဌမံ ေဒႏၲီတိ ဒါ၊ အသႏၲိ ဘကၡႏၲီတိ အသာ၊ ဒတြာ အသာ ဒါသာ၊ သာမိကာနံ ဒါတဗၺံ ပဌမံ ဒတြာ ပစၧာ အသႏၲိ ဘကၡႏၲီတိ အေတၳာ။ သာမိေကဟိ ဝါ ဒိႏၷံ အသႏၲိ ဘကၡႏၲီတိ ဒါသာ၊ ဒုေကၡန ကသိေရန အသႏၲိ ဘကၡႏၲီတိ ဒါသာ၊ ဒုေကၡန ကသိေရန အသႏၲိ ပဝတၱႏၲီတိ ဝါ ဒါသာ။ ေနတၱိ၊ဝိ။၅၈။ (-ဓာန္၊ဋီ။၂၃၆)။ ထီ-၌ ဒါသီ။]
(၁) ေက်းကြၽန္၊ အေစခံ၊ အေစအပါး။ (၂) တံငါသည္၊ ငါးဖမ္းသမား။ (၃) ဒါသဝတၳဳ (ေက်းကြၽန္၏-အေၾကာင္း-အ႒ဳပၸတ္-ျဖစ္စဉ္-ျဖစ္ရပ္)။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dāsa:ဒါသ
ဘူ+စု = ဒါေန-ေပးျခင္း၌။
သြာ- ဟႎသေန-ညႇဉ္းဆဲျခင္း၌။ ဒါသတိ၊ ဒါသယတိ၊ ဒါသုဏာတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāsa:ဒါသ (ပ) (√ဒသ္+အ)
ကၽြန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,