Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dārubhaṇḍa:dārubhaṇḍa(na)
ဒါ႐ုဘ႑(န)
[dāru+bhaṇḍa]
[ဒါ႐ု+ဘ႑]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
dārubhaṇḍa:từ gọi chung các vật dụng bằng gỗ trong tự viện,từ bàn ghế đến kèo cột tỳ khưu chỉ được phép dùng những vật dụng bằng gỗ không thuộc loại cao sang xem chữ uccāsayanamahāsayana
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dārubhaṇḍa:ဒါ႐ုဘ႑(န)
[ဒါ႐ု+ဘ႑]
သစ္သား (ျဖင့္ ၿပီးေသာ) ဘ႑ာ၊ သစ္ဘ႑ာ (ေညာင္ေစာင္း,အင္းပ်ဉ္ စသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dārubhaṇḍa:ဒါ႐ု-ဘ႑ (န)
သစ္ဘ႑ာ။ ပရိေဘာဂ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,