Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāruṇa:a.[〃 cf.dāru] 強健的(strong as a tree),殘暴的(cruel),讓人感覺恐怖畏敬的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dāruṇa:a.[〃 cf.dāru] 強健な,強暴な,恐ろしい.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāruṇa,【形】 嚴格的,粗糙的,殘酷的。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāruṇa,【形】嚴格的,粗糙的,殘酷的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāruṇa:dāruṇa(ti)
ဒါ႐ုဏ(တိ)
[dāruṇa+tara.kye.]
[ဒါ႐ုဏ+တရ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāruṇa:dāruṇa(ti)
ဒါ႐ုဏ(တိ)
[dara+uṇa.dara vidāraṇe,darīyatīti dāruṇaṃ,uṇo.,ṭī.167.(-ṇvādi.1va1)]
[ဒရ+ဥဏ။ ဒရ ဝိဒါရေဏ၊ ဒရီယတီတိ ဒါ႐ုဏံ၊ ဥေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၇။ (-ဏြာဒိ။၁ဝ၁)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāruṇa:[adj.] severe; harsh; cruel.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāruṇa,(adj.) [Ved.dāruṇa,to dāru (“strong as a tree”),cp.Gr.droόn=i)sxurόn Hesych; Lat.dūrus; Oir.dron (firm),Mir.dūr (hard) Ags.trum] strong,firm,severe; harsh,cruel,pitiless S.I,101; II,226; Sn.244; Dh.139; J.III,34; Pv IV.36 (=ghora PvA.251); Miln.117 (vāta); PvA.24,52 (=ghora),159 (sapatha a terrible oath= ghora),181 (=kurūrin),221 (°kāraṇa); Sdhp.5,78,286.(Page 320)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀRUṆA:[a] hung dữ,quạu gắt,dữ dội,nghiêm khắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāruṇa:ဒါ႐ုဏ(တိ)
[ဒရ+ဥဏ။ ဒရ ဝိဒါရေဏ၊ ဒရီယတီတိ ဒါ႐ုဏံ၊ ဥေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၇။ (-ဏြာဒိ။၁ဝ၁)]
(၁) (ကိုယ္,စိတ္ ခ်မ္းသာမႈကို)-ေဖာက္ခြဲ-ဖ်က္ဆီး-တတ္ေသာ၊ (က) ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ။ ဒါ႐ုဏဇာတိက-(က)-လည္းၾကည့္။ (ခ) ၾကမ္းတမ္း-ခက္ထန္-ေသာ။ (ဂ) ျပင္းထန္-ျပင္းျပ-ေသာ။ (ဃ) ညွဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-တတ္ေသာ။ (င) အႏုိင္က်င့္-ႏွိပ္စက္-တတ္ေသာ။ ဒါ႐ုဏကမၼကိရိယာ-လည္းၾကည့္။ (စ) ယုတ္မာ-ဆိုးဝါး-ေသာ၊ အျပစ္ႀကီးေသာ (ဆ) တာဝန္ႀကီးေသာ၊ ဒုကၡမ်ားေသာ။ (ဇ) အေျပာ-အဆို-ခက္ေသာ၊ ဆုံးမခက္ေသာ။ (န) (၂) ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ျခင္း။ ဒါ႐ုဏကာရဏ-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāruṇa:ဒါ႐ုဏ(တိ)
[ဒါ႐ုဏ+တရ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
အထူးသျဖင့္-အလြန္-ၾကမ္းတမ္း-ၾကမ္းၾကဳတ္-႐ုန္႔ရင္း-ခက္ထန္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāruṇa:ဒါ႐ုဏ (တိ)
ခက္ထန္သည္။ ၾကမ္းၾကဳတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,