Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāru:n.[〃] 木,材木.-kamma 大工職(※).-kammika 材木商.-kuṭikā 小木屋.-kuḍḍa 木墻.-kkhandha木聚.-caya 木積.-ja 木製的.-dhītalika 木女像.-pattika木鉢者.-pākāra 木墻.-pādukā 木履,サンダル(sandal,涼鞋,草鞋).-bhaṇḍa 木具.-māsaka 木錢.-yanta 活動(有機關的)木偶人.-vāraka 木瓶.-santhāra 木床.-samādahāna 木片的合集.-sopāna 木的臺階(梯子,階梯) [※於古時的寺廟,指揮監督<從事建築或細工等的手工業的技術者>的地位或權限].
パーリ語辞典 水野弘元著
dāru:n.[〃] 木,材木.-kamma 大工職.-kammika材木商.-kuṭikā 小木屋.-kuḍḍa 木墻.-kkhandha木聚.-caya 木積.-ja 木製の.-dhītalika 木女像.-pattika木鉢者.-pākāra木墻.-pādukā 木履,サンダノレ.-bhaṇḍa木具.-māsaka 木銭.-yanta からくり人形.-vāraka 木瓶.-santhāra 木床.-samādahāna 木片の合集.-sopāna 木の階段.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dāru:n.[〃] 木,材木.-kamma 大工職.-kammika材木商.-kuṭikā 小木屋.-kuḍḍa 木墻.-kkhandha木聚.-caya 木積.-ja 木製の.-dhītalika 木女像.-patta木鉢.-pattika木鉢者.-pākāra木墻.-pādukā 木履,サンダノレ.-bhaṇḍa木具.-māsaka 木銭.-yanta からくり人形.-vāraka 木瓶.-santhāra 木床.-samādahāna 木片の合集.-sopāna 木の階段
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāru,【中】 木頭,木材,木柴。 ~khaṇḍa,【中】 一塊木頭。 ~kkhandha,【陽】 木材堆。 ~bhaṇḍha,【中】 家具,木制品。 ~maya,【形】 木材做的。 ~saṅghāṭa,【陽】 木筏。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāru,(Sk.dāru),【中】木頭,木材,木柴。dārukhaṇḍa,【中】一塊木頭。dārukkhandha,【陽】木材堆。dārubhaṇḍha,【中】家具,木制品。dārumaya,【形】木材做的。dārusaṅghāṭa,【陽】木筏。S.35.200.︰“Sace so,bhikkhave,1dārukkhandho na orimaṁ tīraṁ upagacchati,2na pārimaṁ tīraṁ upagacchati,3na majjhe saṁsīdissati,4na thale ussīdissati,5na manussaggāho gahessati,6na (CS:p.2.387) amanussaggāho gahessati,7na āvaṭṭaggāho gahessati,8na antopūti bhavissati; evañhi so,bhikkhave,dārukkhandho samuddaninno bhavissati samuddapoṇo samuddapabbhāro.(諸比丘!此木塊若1不著此岸,2不著於彼岸,3不沈於流中(《雜阿含1174經》︰‘不閡洲渚’),4不被系上陸地,5不被人取,6不被非人取,7不被漩渦所取,8內部不朽腐,諸比丘!如是,其木塊則向海、趣海、而入海。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāru:dāru(na)
ဒါ႐ု(န)
[dāru+a]
[ဒါ႐ု+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāru:dāru(ti)
ဒါ႐ု(တိ)
[dāru+nissita.kye.]
[ဒါ႐ု+နိႆိတ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāru:dāru(na)
ဒါ႐ု(န)
[dara+ṇu.darīyatīti dāru,kaṭṭhaṃ.ṇvādi.1.rū.651.(-,ṭī.548).]
[ဒရ+ဏု။ ဒရီယတီတိ ဒါ႐ု၊ က႒ံ။ ဏြာဒိ။၁။ ႐ူ။၆၅၁။ (-ဓာန္၊ဋီ။၅၄၈)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāru:[nt.] wood; timber; fire-wood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāru,(nt.) [Sk.dāru,*dereǔo (oak) tree; cp.Av.dāuru (wood) Gr.dόru (spear),drus (oak); Lat.larix (fr.*dārix)=larch; Oir.daur (oak); Goth.triu,Ags.treo= tree.Also Sk.dāruṇa,Lat.dūrus (hard) etc.,Oir.dru strong.See also dabba2,dabbī & duma] wood,piece of wood; pl.woodwork,sticks A.I,112; It.71; Dh.80; J.II,102; III,54; VI,366; DhA.I,393; PvA.76 (candana°),141.

--kuṭikā a hut,log-house Vin.III,43; --kkhandha pile of wood PvA.62; --gaha a wood yard Vin.III,42 sq.; --ghaṭika wooden pitcher ThA.286.--cīriya “woodbarked” Np,DhA.II,35.--ja made of wood S.I,77; Dh.345; --dāha the burning of wood S.I,169; --dhītalikā a wooden doll Vin.III,36,126; --patta a wooden bowl Vin.II,112,143; pattika one who uses a wooden bowl for collecting alms D.I,157; III,22; DA.I,319; pādukā a wooden shoe,a clog Vin.II,143; --bhaṇḍa wooden articles Vin.II,143 (specified),170,211; --maṇḍalika a wooden disk DhA.III,180; --maya wooden VvA.8,DhA.I,192; --yanta a wooden machine Vism.595; --saṅghāta (-yāna) “a vehicle constructed of wood,” i.e.a boat J.V,194; --samādahāna putting pieces of wood together S.I,169.(Page 319)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dāru:Wood
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀRU:[nt] cây (củi),gỗ,củi chụm --khaṇṇa [nt] một miếng,tấm củi --kkhandha [m] một khúc củi --bhaṇṇha [nt] bàn ghế tủ,đồ trang trí bằng gỗ --maya [a] làm bằng gỗ --sañghāṭa [m] bè làm bằng gỗ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāru:ဒါ႐ု(န)
[ဒရ+ဏု။ ဒရီယတီတိ ဒါ႐ု၊ က႒ံ။ ဏြာဒိ။၁။ ႐ူ။၆၅၁။ (-ဓာန္၊ဋီ။၅၄၈)။]
(၁) သစ္သား၊ (က) ထင္း၊ (ခ) ပ်ဉ္ခ်ပ္၊ ဒါ႐ုစီရ-ၾကည့္။ (ဂ) (ေကာက္-စသည္ကို-ျဖန္႔-ဆြ-ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ) ထြန္ျခစ္၊ (ဃ) သစ္တုံး၊ ထင္းတုံး၊ (င) က်ားကန္တိုင္။ (၂) ထြန္သန္၊ လွည္းသန္၊ ရထားလက္တံ။ ဒါ႐ုယုဂဠ-ၾကည့္။ (၃) သစ္ေတာ၊ ထင္းေတာ။ ဒါ႐ုသႏၷိႆိတ-ၾကည့္။ (၄) နတ္ထင္း႐ွဴး။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāru:ဒါ႐ု(တိ)
[ဒါ႐ု+နိႆိတ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
သစ္ေတာ-ထင္းေတာ-ကို မွီေသာ (ေက်ာင္း-စသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāru:ဒါ႐ု(န)
[ဒါ႐ု+အ]
သစ္သားစက္႐ုပ္။ ဒါ႐ုရဇၨဳကသမာေယာဂ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāru:ဒါ႐ု (န)
သစ္။ သစ္သား။ ထင္း။ နတ္ထင္းရွဴး။pinus Devadaru

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,