Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dārikā:f.少女,女孩.
パーリ語辞典 水野弘元著
dārikā:f.少女,娘.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
dārikā:原:少女;娘 訂正:少女 頁碼:第126頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dārikā,【陰】 女孩。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dārikā,(Sk.dārikā,see dāraka) ,【陰】女孩,女兒(a young girl,daughter)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dārikā:dārikā(thī)
ဒါရိကာ(ထီ)
[dara+ṇvu+ā.(dāriā-prāç dāriyā-addhamāgadhī)]
[ဒရ+ဏြဳ+အာ။ (ဒါရိအာ-ျပာ,ဒါရိယာ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dārikā:[f.] a girl.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dārikā,(f.) [Sk.dārikā,see dāraka] a young girl,daughter J.III,172; VI,364; Miln.48,151; PvA.16 (daughter),55,67,68.(Page 319)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dārikā:A girl,a young woman
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dārikā:ဒါရိကာ(ထီ)
[ဒရ+ဏြဳ+အာ။ (ဒါရိအာ-ျပာ,ဒါရိယာ-အဒၶမာဂဓီ)]
သူငယ္မ၊ သတိုးသမီး။ ဒါရိကာဒါန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dārikā:ဒါရိကာ (ဣ)
သူငယ္မ။ သတို႔သမီးငယ္။ မိန္းကေလး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,