Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāraka:m.[〃] 小孩,幼兒.-tikicchā 小兒治療.
パーリ語辞典 水野弘元著
dāraka:m.[〃] 子供,幼児.-tikicchā 小児治療.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
dāraka:原:子供;幼兒 訂正:少男;男孩 頁碼:第126頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāraka,【陽】 男孩,年青人。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāraka,(Sk.dāraka),【陽】男孩,年青人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāraka:dāraka(pu)
ဒါရက(ပု)
[dara+ṇvu.dvi+ara+ṇvu.bhūmiṃ daranti vidaranti vilikhanti bhindanti cāti dārakā,dvīhi vā mātāpitūhi saddhiṃ aranti gacchantīti dārakā.maṇimañjū,1.218.(-.,ṭī.253.nīti,dhā.158).thī-nitea dārikā.(dāragaç dāraya-prā)]
[ဒရ+ဏြဳ။ ဒြိ+အရ+ဏြဳ။ ဘူမႎ ဒရႏၲိ ဝိဒရႏၲိ ဝိလိခႏၲိ ဘိႏၵႏၲိ စာတိ ဒါရကာ၊ ဒြီဟိ ဝါ မာတာပိတူဟိ သဒၶႎ အရႏၲိ ဂစၧႏၲီတိ ဒါရကာ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၂၁၈။ (-ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၃။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၈)။ ထီ-၌ ဒါရိကာ။ (ဒါရဂ,ဒါရယ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāraka:[m.] a boy; youngster.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāraka,[Sk.dāraka,cp.dāra & Gr.dou=los (slave)] a (young) boy,child,youngster; a young man.f.dārikā girl (see next) Vin.I,83; J.I,88 (dārake ca dārikāyo boys & girls); II,127; VI,336; Pv.I,127 (=bāla° PvA.65); DhA.I,99 (yasa°=yasa-kulaputta); Miln.8,9; PvA.176.-- Freq.as gāmadārakā (pl.) the village-boys,streeturchins J.II,78,176; III,275.

--tikicchā the art of infant-healing D.I,12 (=komārabhacca-vejjakamma DA.I,98).(Page 319)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀRAKA:[m] con trai nhỏ,trai tơ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāraka:ဒါရက(ပု)
[ဒရ+ဏြဳ။ ဒြိ+အရ+ဏြဳ။ ဘူမႎ ဒရႏၲိ ဝိဒရႏၲိ ဝိလိခႏၲိ ဘိႏၵႏၲိ စာတိ ဒါရကာ၊ ဒြီဟိ ဝါ မာတာပိတူဟိ သဒၶႎ အရႏၲိ ဂစၧႏၲီတိ ဒါရကာ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၂၁၈။ (-ဓာန္။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၃။ နီတိ၊ဓာ။၁၅၈)။ ထီ-၌ ဒါရိကာ။ (ဒါရဂ,ဒါရယ-ျပာ)]
(၁) အသက္-အရြယ္-ငယ္ေသာ၊ ပ်ိဳေသာ၊သူ။ (က) မလိမၼာေသာ ရြာသားသူငယ္၊ လူမမယ္၊ ကေလး။ (ခ) သားငယ္,သမီးငယ္။ (ဂ) ရဟန္းငယ္,႐ွင္ငယ္။ (ဃ) ႐ုကၡစိုးနတ္သားငယ္။ (င) နဂါးငယ္။ (၂) ကေလး-သူငယ္-ကဲ့သို႔-ႏွင့္တူ-ေသာ။ (တိ) က်ဳိး-ပဲ့-စုတ္-ျပတ္-ေသာ၊ (ပု) ကေလး၊ သူငယ္၊ သား၊ ငယ္ေသာ-အမွတ္မထင္ေသာ-သတၱဝါ၊ P.S.D.။ ဒါရကစာပလ်-(ခ)-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāraka:ဒါရက (ပ)
သူငယ္။ သတို႔သား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,