Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāra:m.,dārā f.[〃] 妻,年輕的女子(a young woman,esp.married woman,wife).
パーリ語辞典 水野弘元著
dāra:m.,dārā f.[〃] 套,若い女.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dāra:m.,dārā f.[〃] 套,若い女.dāresu sotthānaṁ妻女[若い妇人等]における吉祥
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāra,【陽】 妻子。 ~bharaṇa,【中】 扶養妻子。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāra,﹐Dārā(Sk.dāra (m.) & dārā (f.),more freq.dārā (m.pl.)),【陽】妻子(Instr.sg.dārena; instr,pl.dārehi,Loc.pl.dāresu)。dārā,【陰】妻子(dārā vuccati bhariyā)。dārī,【陰】淑女(maiden,young girl)。putta-dārā(pl.)﹐妻與子(wife & children; putta ca dārā ca)。paradāra(parassa dāra),別人的太太(the wife of another)。dārabharaṇa,【中】蓄妻,扶養妻子。paradārūpasevana,【中】淫他人之妻。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāra:dāra(pu,na)
ဒါရ(ပု၊န)
[putta+dāra.kye.]
[ပုတၱ+ဒါရ။ ေရွ႕ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāra:dāra(pu,na)
ဒါရ(ပု၊န)
[dara+ṇa.dārayante yenāti dāro.,ṭī.237.(,5.44.nīti,pada.131-2.nirutti,nhā-54va).]
[ဒရ+ဏ။ ဒါရယေႏၲ ေယနာတိ ဒါေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၇။ (ေမာဂ္၊၅။၄၄။ နီတိ၊ပဒ။၁၃၁-၂။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ-၅၄ဝ)။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāra,& Dārā (f.) [Sk.dāra (m.) & dārā (f.),more freq.dārā (m.pl.); Instr.sg.dārena J.IV,7; Pv IV.177,etc.; instr,pl.dārehi Sn.108 (sehi d.asantuṭṭho not satisfied with his own wife),Loc.pl.dāresu Sn.38 (puttesu dāresu apekkhā),orig.“wives,womenfolk,” female members of the household=Gr.dou_los (slave; Hesychius:dou=los=h( oi)ki/a; cp.also origin of Germ.frauenzimmer & E.womanhood).Remnants of pl.use are seen in above passage.fr.Sn.] a young woman,esp.married woman,wife.As dārā f.at Nd2 295 (d.vuccati bhariyā) & It.36; f.also dārī maiden,young girl Pv.I,115.Otherwise as dāra (coll-masc.):Dh.345; J.I,120; II,248; IV,7; V,104,288; VvA.299 (°paṭiggaha).-- putta-dārā (pl.) wife & children Sn.108,262; J.I,262; cp.saputtadāra with w.& ch.Pv IV.347; putta ca dārā ca Sn.38,123.Freq.in definition of sīla No.3 (kāmesu micchācārin or abrahmacariyā,adultery) as sakena dārena santuṭṭha A.III,348; V,138; Sn.108 (a°); Pv 177,etc.-- paradāra the wife of another M.I,404 sq.; Dh.246,309; Sn.396 (parassa d.) PvA.261.(Page 319)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀRA:[m] người vợ --bharana [nt] sự cấp dưỡng,sự binh vực quyền lợi của vợ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāra:ဒါရ(ပု၊န)
[ဒရ+ဏ။ ဒါရယေႏၲ ေယနာတိ ဒါေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၇။ (ေမာဂ္၊၅။၄၄။ နီတိ၊ပဒ။၁၃၁-၂။ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ-၅၄ဝ)။]
မယား၊ အိမ့္ရွင္မ၊ ၾကင္ရာ။ (ပ်ိဳျမစ္သူ၊ ကေလးသူငယ္၊ ႏို႔စို႔ကေလး။ အဒၶမာဂဓီ၊ဓာန္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāra:ဒါရ(ပု၊န)
[ပုတၱ+ဒါရ။ ေရွ႕ပုဒ္ေက်။]
သား (ႏွင့္) မယား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāra:ဒါရ (ပ)
မယား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,