Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāni:adv.[= idāni] 今,現在,當前(now).
パーリ語辞典 水野弘元著
dāni:adv.[= idāni] 今,今や.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāni,參考 Idāni。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāni,(shortened form for idāni),【副】現在。參考 Idāni(現在)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāni:dāni(bya)
ဒါနိ(ဗ်)
[idāni-aniteaso sattamyanta-ni.jā,ṭī,18.528.(idā-saṃç na-sī)]
[ဣဒါနိ-အနက္၌ျဖစ္ေသာ သတၱမ်ႏၲ-နိပါတ္။ ဇာ၊ဋီ၊၁၈။၅၂၈။ (ဣဒါနီမ္-သံ,ဒယ္န္-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāni:[adv.] now.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāni,(adv.) [shortened form for idāni,q.v.] now,Vin.I,180; II,154; S.I,200,202; II,123; IV,202; J.II,246; Miln.11,etc.(Page 319)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dāni:Now
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀNI:như idāni
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāni:ဒါနိ(ဗ်)
[ဣဒါနိ-အနက္၌ျဖစ္ေသာ သတၱမ်ႏၲ-နိပါတ္။ ဇာ၊ဋီ၊၁၈။၅၂၈။ (ဣဒါနီမ္-သံ,ဒယ္န္-သီဟိုဠ္)]
(၁) အခ်ိန္-အခါ-ကာလ-ေဟာ 'ဒါနိ'=ဤ-ယခု-အခါ၌။ (၂) အနက္မဲ့နိပါတ္ 'ဒါနိ'။ (၃) ပန-နိပါတ္ကဲ့သို႔ ဗ်တိေရက,ဝိေသသ-အနက္၌ ျဖစ္ေသာ နိပါတ္ 'ဒါနိ'။ တကၠာလဝါစီ-ၾကည့္။ (၄) ပစၥည္း 'ဒါနိ'။ ဣဒါနိ,တဒါနိ-တို႔ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāni:ဒါနိ (နိ)
ယခုအခါ၌။ဣဒါနိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,