Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāma:n.[Sk.dāman] 繩(rope),花環(wreath),鎖鏈(chain).
パーリ語辞典 水野弘元著
dāma:n.[Sk.dāman] 繩,花環,鎖.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāma,【陽】 花圈,粗繩,鏈,花環。(p154)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāma,【陽】花圈,粗繩,鏈,花環。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāma:dāma(pu,na)
ဒါမ(ပု၊န)
[dā+ma.,ṭī.499.ka.628.rū.653.nīti,sutta.1236.do+ma.thoma.nīti,pada.335-nitea ]thī,na] hu eiea.(dā-saṃ)]
[ဒါ+မ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၉။ ကစၥည္း။၆၂၈။ ႐ူ။၆၅၃။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၆။ ေဒါ+မနိန္။ ေထာမ။ နီတိ၊ပဒ။၃၃၅-၌ 'ထီ၊န' ဟု ဆို၏။ (ဒါမန္-သံ)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāma,(nt.) [Sk.dāman to dyati to bind (Gr.di/dhmi),*dē,as in Gr.dέsma (rope),diάdhma (diadem),u(pόdhma (sandal)] a bond,fetter,rope; chain,wreath,garland S.IV,163 (read dāmena for damena),282,(id.); A.III,393 (dāmena baddho); Sn.28 (=vacchakānaṁ bandhanatthāya katā ganthitā nandhipasayuttā rajjubandhanavisesā); Vism.108.Usually --°,viz.anoja-puppha° J.I,9; VI,227; olambaka° VvA.32; kusuma° J.III,394; gandha° J.I,178; VvA.173,198; puppha° J.I,397; VvA.198; mālā° J.II,104; rajata° J.I,50; III,184; IV,91; rattapuppha° J.III,30; sumana° J.IV,455.(Page 319)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀMA:[m] sợi dây,dây xích,tràng hoa,tràng hoa lá
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāma:ဒါမ(ပု၊န)
[ဒါ+မ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၉။ ကစၥည္း။၆၂၈။ ႐ူ။၆၅၃။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၆။ ေဒါ+မနိန္။ ေထာမ။ နီတိ၊ပဒ။၃၃၅-၌ 'ထီ၊န' ဟု ဆို၏။ (ဒါမန္-သံ)]
(၁) ပန္းဆိုင္း၊ ပန္းကုံး။ ဃဋိကဒါမ-လည္းၾကည့္။ (န) (၂) ႀကိဳး၊ ႏြားခ်ည္ႀကိဳး။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāma:ဒါမ (န)
ပန္းကံုး။ ပန္းဆိုင္း။ ႏြားခ်ည္ႀကိဳး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,