Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Dāha,【陽】 燃燒,怒火,熱。(p155)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Dāha,【陽】燃燒,怒火,熱。upasantadāhaṁ﹐怒火已安靜。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāha:dāha(pu)
ဒါဟ(ပု)
[dāha+ṇa= .daha bhasmīkara-ṇe,dahanaṃ dāho,.pañcikā,5.126.(-nīti,pada.125.nīti,sutta.1217,1227.thoma).]
[ဒါဟ+ဏ= ဃဏ္။ ဒဟ ဘသၼီကရ-ေဏ၊ ဒဟနံ ဒါေဟာ၊ ဃဏ္။ ပၪၥိကာ၊၅။ ၁၂၆။ (-နီတိ၊ပဒ။၁၂၅။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၁၇၊၁၂၂၇။ေထာမ)။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāha,see ḍāha.(Page 320)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀHA:thiêu đốt,nóng,sự phát hỏa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāha:ဒါဟ(ပု)
[ဒါဟ+ဏ= ဃဏ္။ ဒဟ ဘသၼီကရ-ေဏ၊ ဒဟနံ ဒါေဟာ၊ ဃဏ္။ ပၪၥိကာ၊၅။ ၁၂၆။ (-နီတိ၊ပဒ။၁၂၅။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၁၇၊၁၂၂၇။ေထာမ)။]
(၁) ပူေလာင္-ေလာင္ၿမိဳက္-ျခင္း။ (တိ) (၂) ပူပန္-ေလာင္ၿမိဳက္-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ (ကိေလသာ)။ ဒါဟသႏၲိ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
dāha:ဒါဟ
ဘူ = ဇာဂရ နိေကၡေပသု-ႏိုးၾကားျခင္း,ခ်ထားျခင္းတို႔၌။ ဒါဟတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāha:ဒါဟ (ပ) (√ဒဟ္+ဏ)
ပူေလာင္ျခင္း။ ပူပန္ျခင္း။ ပူျပင္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,