Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
dāṭhā:f.[Sk.daṃṣṭrā = daṭṭhā.cf.ḍasati] 齒牙.-āvudha 以牙做為武器之物,蛇.-dhātu 齒舍利.-balin 齒牙強的.
パーリ語辞典 水野弘元著
dāṭhā:f.[Sk.daṃṣṭrā = daṭṭhā.cf.ḍasati] 歯牙.-āvudha 牙を武器とするもの,蛇.-dhātu 歯舎利.-balin歯牙強き.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
dāṭhā:f.[Sk.daṃṣṭrā = daṭṭhā.cf.ḍasati] 歯牙.-āvudha 牙を武器とするもの,蛇.-dhātu 歯舎利.-dhātu-ghara歯舎利堂.-dhātu-cāritta歯舎利行事.-dhātu-pūjā歯舎利供养.-balin歯牙強き
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
dāṭhā:dāṭhā(thī)
ဒါဌာ(ထီ)
[daṃsa+ṭha+ā.,ṭī.261.ṇvādi.56.ḍaṃsa+ṭha+ā.dāṭhāti cadantaviseso.so hi ḍaṃsati etā-yāti dāṭhāti vuccati.ḍaṃsaneti dhātu-to ṭha-paccayavasena ḍaṃsissa ca dā-kā-rādesavasena padasiddhi veditabbā.jā,ṭī,1.149.(daṃ-saṃç dāḍhā-prāç addhamāgadhī)]
[ဒံသ+ဌ+အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၁။ဏြာဒိ။၅၆။ ဍံသ+ဌ+အာ။ ဒါဌာတိ စဒႏၲဝိေသေသာ။ ေသာ ဟိ ဍံသတိ ဧတာ-ယာတိ ဒါဌာတိ ဝုစၥတိ။ ဍံသေနတိ ဓာတု-ေတာ ဌ-ပစၥယဝေသန ဍံသိႆ စ ဒါ-ကာ-ရာေဒသဝေသန ပဒသိဒၶိ ေဝဒိတဗၺာ။ ဇာ၊ဋီ၊၁။၁၄၉။ (ဒံ-သံ,ဒါဎာ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
dāṭhā:[f.] a fang; the canine tooth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Dāṭhā,(f.) [Sk.daṁṣṭrā to ḍasati (q.v.),cp.also daṭṭha] a large tooth,fang,tusk; as adj.(-°) having tusks or fangs D.II,18 (susukkha°); J.I,505 (uddhaṭa-dāṭho viya sappo); IV,245 (nikkhanta°); DhA.I,215; PvA.152 (kaṭhina°); Sdhp.286.

--āvudha [Sk.daṁṣṭrāyudha] using a tusk as his weapon J.V,172; --danta a canine tooth KhA 44; --balin one whose strength lies in his teeth (of a lion) Sn.72.(Page 318)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
dāṭhā:A eye tooth,a tusk,a fang
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
DĀṬHĀ:[f] cái nanh,răng nhọn --dhātu [f] xá lợi răng nhọn (đức Phật) --vudha [a] dùng ngà làm khí giới để (che chở) --balī [a] con vật có sức mạnh nơi ngà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
dāṭhā:ဒါဌာ(ထီ)
[ဒံသ+ဌ+အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆၁။ဏြာဒိ။၅၆။ ဍံသ+ဌ+အာ။ ဒါဌာတိ စဒႏၲဝိေသေသာ။ ေသာ ဟိ ဍံသတိ ဧတာ-ယာတိ ဒါဌာတိ ဝုစၥတိ။ ဍံသေနတိ ဓာတု-ေတာ ဌ-ပစၥယဝေသန ဍံသိႆ စ ဒါ-ကာ-ရာေဒသဝေသန ပဒသိဒၶိ ေဝဒိတဗၺာ။ ဇာ၊ဋီ၊၁။၁၄၉။ (ဒံ-သံ,ဒါဎာ-ျပာ,အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) (က) (ေႁမြ,ေခြး-စေသာ သတၱဝါတို႔၏) အစြယ္။ (ခ) (ဘုရားရွင္၏) စြယ္ေတာ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ (၂) အစြယ္ႏွင့္တူေသာ၊ အစြယ္ကဲ့သို႔-စူးရွ-ထက္ျမက္ေသာ (အရိယမဂ္ေလးပါးစသည္)။ ဒါဌီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
dāṭhā:ဒါဌာ (ဣ)
အစြယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,