Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cuticitta,﹐死心(脫離心),死亡前最後一顆剎那心識。《阿毘達摩義廣釋》(Vibhv.)(CS:p.125):Nibbattabhavato parigaḷhanaṁ cutikiccaṁ.(從已生的狀態,進入不存在,為‘死心作用’。) maraṇāsannavīthi(maraṇa死+āsanna接近+vīthi心路過程),臨死心路過程。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cuticitta:cuticitta(na)
စုတိစိတၱ(န)
[cuti+citta]
[စုတိ+စိတၱ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cuticitta:tâm tử
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cuticitta:စုတိစိတၱ(န)
[စုတိ+စိတၱ]
စုတိစိတ္၊ ဤဘဝေနာက္ဆုံးစိတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,