Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cuti:f.[Sk.cyuti<cuta] 死沒,沒,死.
パーリ語辞典 水野弘元著
cuti:f.[Sk.cyuti<cuta] 死没,没,死.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
cuti:f.[Sk.cyuti<cyu] 死没,没,死.-carimaka死を最后とする[出入息].-citta死心
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cuti,【陰】 改變,過世,消失。(p128)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cuti,(梵cyuti,to cavati),【陰】改變(shifting),死(passing away),消失(vanishing),脫離。D.22./II,305.︰“Katamañca,bhikkhave,maraṇaṁ? Yaṁ tesaṁ tesaṁ sattānaṁ tamhā tamhā sattanikāyā 1cuti 2cavanatā 3bhedo 4antaradhānaṁ 5maccu 6maraṇaṁ 7kālaṅkiriyā 8khandhānaṁ bhedo 9kaḷevarassa nikkhepo 10jīvitindriyassupacchedo,idaṁ vuccati,bhikkhave,maraṇaṁ.(復次,諸比丘!什麼是‘死’呢?凡是各種有情(sattānaṁ已執著者),於各種有情部類之1脫離(cuti f.)、2脫離狀態(cavanatā f.)、3迸裂(bhedo m.)、4消失(antaradhānaṁ n.)、5死(maccu m.)、6死亡(maraṇaṁ n.)、7死期到(kālakiriyā f.)、8諸蘊之迸裂(khandhānaṁ bhedo m.)、9身軀的拋下(kaḷevarassa nikkhepo m.)、10命根全斷(jīvitindriyassupacchedo m.),這被叫做‘死’(idaṁ vuccati maraṇaṁ)。) S.22.95./III,143.︰“Imañca kāyaṁ ārabbha,bhūripaññena desitaṁ; Pahānaṁ tiṇṇaṁ dhammānaṁ,rūpaṁ passatha chaḍḍitaṁ.“āyu usmā ca viññāṇaṁ,yadā kāyaṁ jahantimaṁ; Apaviddho tadā seti,parabhattaṁ acetanaṁ.(此身之依存,廣慧者所說,若了斷三法,當視為棄物;當壽暖及識,若離此身時,永遠遺棄臥,不思食他物。)【反】upapatti(顯現﹑往生)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cuti:cuti(thī)
စုတိ(ထီ)
[cu+ṇe+ti]
[စု+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cuti:cuti(thī)
စုတိ(ထီ)
[cu+ti]
[စု+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cuti:[f.] shifting; passing away; vanishing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cuti,(f.) [cp.Sk.cyuti,to cavati] vanishing,passing away,decease,shifting out of existence (opp.upapatti,cp.also gati & āgati) D.I,162; S.II,3=42; III,53; M.I,49; Sn.643; Dh.419; J.I,19,434; Vism.292,460,554; DhA.IV,228.(Page 270)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cuti:Disappearance,vanishing,death; leaving one world to be born in another
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CUTI:[f] sự thay đổi chỗ,sự qua đời,sự quá vãng,mất đi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cuti:chết,sự chuyển biến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cuti:စုတိ (ထီ)
[စု+တိ]
(၁) ေရြ႕ေလ်ာ-စုေတ-ေသ-ျခင္း၊ ဘဝတစ္ခုမွ ေရြ႕ေလ်ာျခင္း။ (၂) ေရြ႕ေလ်ာ-စုေတ-ေသ-ေသာအခါ။ (၃) ေရြ႕ေလ်ာ-စုေတ-ေသာ စိတ္၊ စုတိစိတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cuti:စုတိ (ထီ)
[စု+ေဏ+တိ]
ေရြ႕ေစျခင္း၊ ေရြ႕ေလ်ာေစျခင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
cuti:စုတိ
ဘူ = အာေသစေန-သြန္ေလာင္းျခင္း ေရေဖ်ာ္ျခင္း၌။ ရကၡေဏ စ-ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌လည္း။ ေစာတတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cuti:စုတိ (ဣ) (√စု+တိ)
ေရြ႕ေလ်ာျခင္း။ ေသျခင္း။
စုတိပၸဋိသႏၶိဝေသန၊ စုတိပဋိသေႏၶ၏ အစြမ္းျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,