Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cuta:a.[Sk.cyuta.cavati 的 pp.] 死沒的,沒的,死的.m.pl.nom.cutāse.-ūpapātā [-ūppāta 是錯誤的] 死生,死沒跟往生.
パーリ語辞典 水野弘元著
cuta:a.[Sk.cyuta.cavati の pp.] 死没せる,没せる,死せる.m.pl.nom.cutāse.-ūpapātā [-ūppāta は誤] 死生,死没と往生.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cuta,(cavati 的【過分】)。(p128)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cuta,(cavati 的【過分】)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cuta:cuta(ti)
စုတ(တိ)
[cu+ta+.cu cavane.nīti,dhā.33.]
[စု+တ+။ စု စဝေန။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cuta:[pp.of codeti] incited; reproved; accused.(pp.of cavati),fallen away; shifted.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cuta,[pp.of cavati; Sk.cyuta] 1.(adj.) shifted,disappeared,deceased,passed from one existence to another Vin.IV,216; Sn.774,899; It.19,99; J.I,139,205; Pug.17.-- --accuta permanent.not under the sway of Death,Ep.of Nibbāna Dh.225.-- 2.(n.) in cpd.cutûpapāta disappearance & reappearance,transmigration,Saṁsāra (see cuti) S.II,67 (āgatigatiyā sati c° hoti); A.III,420; IV,178; DhA.I,259; usually in phrase sattānaṁ cutûpapāta-ñāṇa the discerning of the saṁsāra of beings D.I,82=M.I,248; D.III,111.As cutuppāta at A.II,183.Cp.jātisaṁsāra-ñāṇa.(Page 270)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CUTA:[pp] của cavati
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cuta:chết,tử,đã chết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cuta:စုတ (တိ)
[စု+တ+။ စု စဝေန။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၃။]
(၁) ေရြ႕ေလ်ာေသာ၊ သူ။ (က) ေရြ႕ေလ်ာ-စုေတ-ေသ-ေသာ။ (ခ) ေရြ႕ေလ်ာ-ကင္းကြာ-ေရြ႕ရွား-ေသာ။ (ဂ) ေရြ႕ေလ်ာ-ေလ်ာက်-ေသာ။ (၂) ေရြ႕ေလ်ာ-ေလ်ာက်-လိုေသာ၊ လူထြက္လိုေသာ၊ သူ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
cuta:စုတ
ဘူ = အာေသစေန-သြန္ေလာင္းျခင္း ေရေဖ်ာ္ျခင္း၌။ ရကၡေဏ စ-ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌လည္း။ ေစာတတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cuta:စုတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√စု+တ)
ေရြ႕ေလ်ာသည္။ ေလွ်ာက်သည္။ စုေတၿပီးသည္။ ေသခဲ့သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,