Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cuṇṇa:n.[Sk.cūrṇa.carvati carv 的 pp.] 已被打碎弄碎(的),碎末,粉末,粉,洗粉.-piṇḍa 團子,粉藥塊.-bhesajja 粉(末)藥.
パーリ語辞典 水野弘元著
cuṇṇa:n.[Sk.cūrṇa.carvati carv の pp.] 砕かれたる,砕末,粉末,粉,洗粉.-piṇḍa 団子,粉薬塊.-bhesajja 粉薬.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cuṇṇa,【中】 粉,石膏(主要的成分是哪一生石灰和沙子;主要地被用於建築物,但是也適用於皮膚當做一種肥皂—在沭浴方面搽粉於),肥皂粉。~vicuṇṇa,【形】 壓碎,粉碎。(p128)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cuṇṇa,【中】粉,石膏(主要的成分是哪一生石灰和沙子;主要地被用於建 築物,但是也適用於皮膚當做一種肥皂—在沐浴方面搽粉於),肥皂粉。cuṇṇavicuṇṇa,【形】壓碎,粉碎。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cuṇṇa:cuṇṇa(na)
စုဏၰ(န)
[cuṇṇa+a.cuṇṇa pisane,cuṇṇasañcuṇṇe vā.,ṭī.395.(ṇī-saṃ)]
[စုဏၰ+အ။ စုဏၰ ပိသေန၊ စုဏၰသၪၥဳေဏၰ ဝါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၉၅။ (သးဏီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cuṇṇa:[nt.] powder; chunam; soap-powder.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cuṇṇa,[Sk.cūrṇa,pp.of carvati,to chew,to *sqer to cut,break up,as in Lat.caro,Sk.kṛṇāti (cp.kaṭu); cp Lit.kirwis axe,Lat.scrūpus sharp stone,scrupulus,scortum.See also calaka2 & cp.Sk.kṣunna of kṣud to grind,to which prob.P.kuḍḍa] 1.pp.broken up,powdered; only in cpd.°vicuṇṇa crushed to bits,smashed up,piecemeal J.I,73; II,120,159,216; III,74.-- 2.(nt.) (a) any hard substance ground into a powder; dust,sand J.I,216; VvA.65 (paṁsu°); Pv III,33 (suvaṇṇa° gold-dust; PvA.189=vālikā); DA.I,245 (id.); DhsA.12.-- (b) esp.“chunam” (Anglo-Ind.) i.e.a plaster,of which quicklime & sand are the chief ingredients & which is largely used in building,but also applied to the skin as a sort of soap-powder in bathing.Often combd with mattikā clay,in distinction of which c.is for delicate use (tender skin),whereas m.for rougher purposes (see Vin.I,202); cuṇṇāni bhesajjāni an application of c.Vin.I,202.-- Vin.I,47=52; II,220,224 sq.; A.I,208; III,25; J.V,89.cuṇṇa-tela-vālaṇḍupaka Vism.142 (where Asl 115 reads cuṇṇaṁ vā telaṁ vā leḍḍūpaka).-- nahāniya° D.I,74=M.III,92; PvA.46; na- hāna° J.II,403,404.-- gandha --cuṇṇa aromatic (bath) powder J.I,87,290; III,276; candana° id.Miln.13,18.-- iṭṭhaka° plaster (which is rubbed on the head of one to be executed) PvA.4,cp.Mṛcchakaṭika X,beginning (stanza 5) “piṣṭa-cūrṇâvakīrṇaśca puruṣo ‘haṁ paśūkṛtaḥ.”

--cālanī a mortar for the preparation of chunam Vin.I,202; --piṇḍa a lump of ch.Vin.III,260; IV,154 sq.(Page 270)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CUṆṆA:[nt] bột xà phòng --vicuṇṇa [a] nghiền nát,đập tan nát
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
cuṇṇa:xà bông bột dùng để tắm rữa,gọi theo cách xưa là bột tắm tăng ni được phép dùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cuṇṇa:စုဏၰ(န)
[စုဏၰ+အ။ စုဏၰ ပိသေန၊ စုဏၰသၪၥဳေဏၰ ဝါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၉၅။ (သးဏီ-သံ)]
(၁) ခြဲျခမ္း-စိတ္ျဖာ-ျခင္း။ စုဏၰိကရဏ-ၾကည့္။ (၂) မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္၊ မႈန္မႈန္မႊားမႊား။ (၃) အမႈန္႔။ (က) နံ႔သာမႈန္႔။ (ခ) ကသယ္မႈန္႔၊ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာမႈန္႔ (ကုကၠိဳမႈန္႔,ႀကိဳ႕မႈန္႔စသည္)။ (ဂ) ဆန္မႈန္႔။ (ပု) (ဃ) ျမဴမႈန္႔၊ ျမဴမႈန္။ (င) ထုံး၊ ထုံးမႈန္႔။ (တိ) (၄) ႀကိတ္ေခ်ေသာ၊ မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ျပဳေသာ၊ စုဏၰတာ-ၾကည့္။ (၅) ေသးငယ္ေသာ။ ေသးေသး ဖြဲဖြဲ-ေသးေသးမႊားမႊား-ျဖစ္ေသာ။ စုဏၰီကရဏ-ၾကည့္။ (၆) အနည္းငယ္ေသာ။ စုဏၰဝိစုဏၰ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
cuṇṇa:စုဏၰ
စု = ပိသေန-ႀကိတ္ေခ်ျခင္း၌။ စုေဏၰတိ၊ စုဏၰယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cuṇṇa:စုဏၰ (န)
အမႈန္႔။ နံ႔သာမႈန္႔။ ကသယ္မႈန္႔။ ထံုး။ အဂၤေတ။ ျမဴမႈန္႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cuṇṇa:စုဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√စုဏၰ္+အ)
ညက္ညက္ေၾကသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,