Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cora:m.[Sk.cora,caura<cur] 賊,盜賊.-antarāya 賊的障礙.-kantāra 賊難所.-ghāta,-ghātaka 行刑者,刑吏,魁膾.-paccatthika 賊怨家.-bhaya 賊的怖畏.
パーリ語辞典 水野弘元著
cora:m.[Sk.cora,caura<cur] 賊,盗賊.-antarāya 賊の障碍.- kantāra 賊難所.-ghāta,-ghātaka 行刑者,刑吏,魁膾,-paccatthika 賊怨家.-bhaya 賊の怖畏.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
cora:m.[Sk.cora,caura<cur] 賊,盗賊.-antarāya 賊の障碍.-kathā贼论[无用论の一].- kantāra 賊難所.-gāma.-ghāta,-ghātaka 行刑者,刑吏,魁膾,-paccatthika 賊怨家.-bhaya 賊の怖畏
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cora,【陽】 小偷,強盜。 ~ghātaka,【陽】 強盜的劊子手。 ~upaddava,【陽】來自強盜的攻擊。(p129)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cora,【陽】小偷,強盜。coraghātaka,【陽】強盜的劊子手。corupaddava,【陽】來自強盜的攻擊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cora:cora(pu)
ေစာရ(ပု)
[cura+ṇa.cura theyye,ṇo,curā theyyasīlamasseti vā coro,ṇo.,ṭī.522.thī-nitea corī]
[စုရ+ဏ။ စုရ ေထေယ်၊ ေဏာ၊ စုရာ ေထယ်သီလမေႆတိ ဝါ ေစာေရာ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၂၂။ ထီ-၌ ေစာရီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cora:[m.] a thief; robber.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cora,[cur,corayati to steal; Dhtp 530=theyye] a thief,a robber Vin.I,74,75,88,149; S.II,100,128=A.II,240; S.II,188 (gāmaghāta,etc.); IV,173; M.II,74=Th.1,786; A.I,48; II,121 sq.; IV,92,278; Sn.135,616,652; J.I,264 (°rājā,the robber king); II,104; III,84; Miln.20; Vism.180 (sah’oḍḍha c.),314 (in simile),489 (rāja-puris’ânubandha°,in comparison),569 (andhakāre corassa hattha-pasāraṇaṁ viya); DhA.II,30; PvA.3,54,274.-- mahā° a great robber Vin.III,89; D.III,203; A.I,153; III,128; IV,339; Miln.185.-- Often used in similes:see J.P.T.S.1907,87.

--âṭavi wood of robbers Vism.190; --upaddava an attack from robbers J.I,267; --kathā talk about thieves (one of the forbidden pastimes,see kathā) D.I,7=Vin.I,188≈; --ghātaka an executioner A.II,207; J.III,178; IV,447; V,303; PvA.5.(Page 273)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CORA:[m] kẻ trộm cướp --ghātaka [m] người xử tử kẻ cướp --rupaddava [m] sự bị trộm cướp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cora:đạo tặc,tên trộm cướp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cora:ေစာရ (ပု)
[စုရ+ဏ။ စုရ ေထေယ်၊ ေဏာ၊ စုရာ ေထယ်သီလမေႆတိ ဝါ ေစာေရာ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၂၂။ ထီ-၌ ေစာရီ]
ခိုးတတ္ေသာ သူ၊ ခိုးသူ၊ သူခိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cora:ေစာရ (ပ) (√စုရ္+ဏ)
ခိုးသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,