Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
codanā:f.[〃<codeti] 呵責,叱責,舉罪.
パーリ語辞典 水野弘元著
codanā:f.[〃<codeti] 呵責,叱責,挙罪.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
codanā:f.[〃<codeti] 呵責,叱責,挙罪.-vatthu举罪事[三事]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Codanā,【陰】 譴責,控告,訴苦。(p129)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Codanā,【陰】譴責,控告,訴苦。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
codanā:codanā(thī)
ေစာဒနာ(ထီ)
[codanā+vatthu.kye.]
[ေစာဒနာ+ဝတၳဳ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
codanā:codanā(thī)
ေစာဒနာ(ထီ)
[cuda+yu+ā.codīyate codanā,dosāropananti attho.vinayālaṅkāra,ṭi,2.162.]
[စုဒ+ယု+အာ။ ေစာဒီယေတ ေစာဒနာ၊ ေဒါသာေရာပနႏၲိ အေတၳာ။ ဝိနယာလကၤာရ၊ ဋိ၊ ၂။ ၁၆၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
codanā:[f.] reproof; accusation; plaint.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Codanā,(f.) [see codeti] reproof,exhortation D.I,230; III,218; A.III,352; Vin.V,158,159; Vism.276.-- As ttg.in codan’atthe nipāto an exhortative particle J.VI,211 (for iṅgha); VvA.237 (id.); PvA.88 v.l.(for handa).(Page 273)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
codanā:Rousing,inciting; rebuke,reproof; accusation,complaint
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CODANĀ:[f] sự tố cáo,thưa kiện,quở trách
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
codanā:sự cáo buộc hay việc giải trình tội trạng của tăng ni nào đó một cách minh chính,hợp luật việc giải quyết một tăng sự như vậy chỉ thành tựu khi có một tội trạng hẳn hoi và bị cáo phải được thông báo trước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
codanā:ေစာဒနာ (ထီ)
[စုဒ+ယု+အာ။ ေစာဒီယေတ ေစာဒနာ၊ ေဒါသာေရာပနႏၲိ အေတၳာ။ ဝိနယာလကၤာရ၊ ဋိ၊ ၂။ ၁၆၂။]
(၁) ေတာင္းျခင္း။ (၂) တိုက္တြန္း-ႏႈိးေဆာ္-ေစခိုင္း-ျခင္း၊ အားထုတ္ေစျခင္း။ (၃) ေစာဒနာျခင္း၊ ေစာေၾကာျခင္း။ (က) တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေစျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ဆိုျခင္း။ ေမးျခင္း။ (ခ) အျပစ္တင္ျခင္း၊ ေမး-စိစစ္-ျခင္း။ (၄) ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ခြင့္ေပးျခင္း။ (တိ) (၅) ေမးအပ္ေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ ေစာဒနာဂါထာ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
codanā:ေစာဒနာ (ထီ)
[ေစာဒနာ+ဝတၳဳ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
ေစာဒနာဝတၳဳမည္ေသာ ၿမိဳ႕။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
codanā:ေစာဒနာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,