Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cittasamuṭṭhānarūpa,﹐【中】心生色(或心等起色),從結生心(paṭisandhi)之後的第一個有分心的「生時」(uppāda)開始產生心生色。結生心不能產生心生色,在投生時只有業生色(kammasamuṭṭhānarūpa)生起。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cittasamuṭṭhānarūpa:cittasamuṭṭhānarūpa(na)
စိတၱသမု႒ာန႐ူပ(န)
[cittasamuṭṭhāna+rūpa]
[စိတၱသမု႒ာန+႐ူပ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cittasamuṭṭhānarūpa:sắc sở y tâm,nhiều hơn nữa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cittasamuṭṭhānarūpa:စိတၱသမု႒ာန႐ူပ (န)
[စိတၱသမု႒ာန+႐ူပ]
စိတ္လွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိေသာ-စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္၊ စိတၱဇ႐ုပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,