Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cittasaṅkhāra,﹐【陽】心行。S.41.6./IV,294.作:“Saññāvedayitanirodhaṁ samāpajjantassa kho,gahapati,bhikkhuno vacīsaṅkhāro paṭhamaṁ nirujjhati,tato kāyasaṅkhāro,tato cittasaṅkhāro”ti.(居士!入想受滅定之比丘,先滅語行,然後滅身行,再滅心行。) SA.41.6./III,93.:Cittappaṭibaddhattā cittena saṅkharīyati nibbattīyatīti cittasaṅkhāro.(以心與心連接令行,令產生,為‘心行’。) SA.41.6./III,94.:ekūnatiṁsacetanāpi,saññā ca vedanā cāti ime dve dhammāpi cittasaṅkhārotveva vuccanti.(包括二十九心(12不善心,8大善心,5色界心,4無色界心),及想、受這二法稱為‘心行’。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cittasaṅkhāra:cittasaṅkhāra(pu)
စိတၱသခၤါရ(ပု)
[citta+saṅkhāra]
[စိတၱ+သခၤါရ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cittasaṅkhāra:tâm hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cittasaṅkhāra:စိတၱသခၤါရ (ပု)
[စိတၱ+သခၤါရ]
(၁) စိတ္-ျဖင့္-သည္-ျပဳျပင္-စီရင္-ျဖစ္ေစ-အပ္ေသာ တရား။ (က) ေဝဒနာ။ (ခ) သညာ,ေဝဒနာ။ (ဂ) သညာ,ေဝဒနာ,ေစတနာ။ (ဃ) ဝိတက္ဝိစာရမွတစ္ပါးေသာ ေစတသိက္၅ဝ။ (၂) စိတ္-ေၾကာင့္-၌-ျဖစ္ေသာ သခၤါရတရား၊ ေစတနာ။ (၃) (သမၸယုတ္တရားႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ) စိတ္တည္းဟူေသာ သခၤါရတရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cittasaṅkhāra:စိတၱ-သခၤါရ (ပ)
ေဝဒနာ သညာဟူေသာ စိတၱသခၤါရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cittasaṅkhāra:စိတၱ-သခၤါရ (တိ)
စိတ္သည္ ျပဳျပင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,