Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cittaka:,citraka a.有彩色的.m.斑羚羊.n.彩色.-dhara-kumma 陸龜的一種.
パーリ語辞典 水野弘元著
cittaka:,citraka a.彩色ある.m.斑羚羊.n.彩色.-dhara-kumma 陸亀の一種.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cittaka,【中】 紋身,紋在額上的一個宗派標誌。(p127)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cittaka,【中】紋身,紋在額上的一個宗派標誌。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cittaka:cittaka(pu)
စိတၱက(ပု)
[citi+ṇvu.citi hiṃ sāyaṃç gandheca,ṇvu.,ṭī.58va.]
[စိတိ+ဏြဳ။ စိတိ ဟႎ သာယံ,ဂေႏၶစ၊ ဏြဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၈ဝ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cittaka:cittaka(pu,na)
စိတၱက(ပု၊န)
[citta+ka.cittarūpamassatthīti cittakaṃ.,ṭī.312.]
[စိတၱ+က။ စိတၱ႐ူပမႆတၳီတိ စိတၱကံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၁၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cittaka:[nt.] a sectarian mark on the forehead.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cittaka,2 :see acittaka.(Page 268)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cittaka,(a) & Citraka(b) 1.(adj.)(a) coloured J.IV,464.‹-› 2.(m.)(b) the spotted antelope J.VI,538.-- 3.(nt.) a (coloured) mark (on the forehead) Miln.408 (°dharakumma).-- f.cittakā a counterpane of many colours (DA.I,86 cittikā:vāna [read nāna°] citra-uṇṇā-may’attharaṇaṁ) Vin.I,192; II,163,169; D.I,7; A.I,181≈.(Page 268)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cittaka,(nt.) [to citta1] a sectarian mark on the forehead in °dhara-kumma a tortoise bearing this mark,a landtortoise Miln.364,408,cp.Miln.trsl.II.352.(Page 265)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CITTAKA:[nt] có lằn trên trán
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
cittaka:thảm len có thêu thùa và trang trí hoa văn tăng ni không dùng được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cittaka:စိတၱက (ပု၊န)
[စိတၱ+က။ စိတၱ႐ူပမႆတၳီတိ စိတၱကံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၁၂။]
(၁) ဆန္းၾကယ္ေသာ သားေမြးအခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ (ပု) (၂) ေျပာက္က်ားေသာ အဆင္း။ (၃) စိတၱကမည္ေသာသူ။ (၄) စိတၱကမည္ေသာသမင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cittaka:စိတၱက (ပု)
[စိတိ+ဏြဳ။ စိတိ ဟႎ သာယံ,ဂေႏၶစ၊ ဏြဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၈ဝ။]
ကန္႔ခ်ဳပ္နီ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cittaka:စိတၱက (ပ)
ေျပာက္က်ားေသာ ဒရယ္။ သေဘၤာၾကက္ဆူပင္။ ကန္႔ခ်ဳပ္နီပင္။Plumbagy Zeylanica; Ricinus Communis
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cittaka:စိတၱက (န)
နဖူး၌ ေရးထားေသာ မွန္ကူ။ မွန္ကူျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cittaka:စိတၱက (တိ)
ဆန္းၾကယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,