Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cira:a.[〃] (時間)長久的.ciraṃ,cirena,cirāya,cirassa,cirassaṃ adv.長久地,長時間.-kālaṃ 長時間地.-ṭṭhitika 久住的.-dikkhita 久宿的,長久出家的.-nivāsin 久住者.-paṭika 長久以來.-pabbajita 已長久出家的.-ppavāsin,-pavuttha 長久不在的.-rattaṃ 長夜地,長時地.
パーリ語辞典 水野弘元著
cira:a.[〃] 久しき.ciraṃ,cirena,cirāya,cirassa,cirassaṃ adv.久しく,長い間.-kālaṃ 長時に.-ṭṭhitika 久住の.-dikkhita 久宿の,久出家の.-nivāsin 久住者.-paṭika 久しき以来.-pabbajita 久しく出家せる.-ppavāsin.-pavuttha 久しく不在の.-rattaṃ 長夜に,長時に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cira,【形】 持久的。 ~kālaŋ,【副】 長久。 ~ṭṭhitika,【形】 持久的,永久的。 ~taraŋ,【 副】 更長久。 ~nivāsī,【 形】 長久居民。 ~pabbajita,~dikkhita,【形】 出家長久的。 ~ppavāsī,【形】 離家長久的人。 ~rattaŋ,【副】 長久。 ~rattāya,【副】 有很長的一段時間,以長久地。(p128)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cira,cima﹐【形】持久的。cirakālaṁ,【副】長久。ciraṭṭhitika,【形】持久的,永久的。cirataraṁ,【副】更長久。ciranivāsin,【形】長久居民。cirapabbajita,ciradikkhita,【形】出家長久的。cirappavāsī,【形】離家長久的人。cirarattaṁ,【副】長久。cirarattāya,【副】有很長的一段時間。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cira:cira(ti)
စိရ(တိ)
[ci+.thoma.]
[စိ+ရက္။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cira:[adj.] lasting long.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cira,(adj.) [Vedic.cira,perhaps to *queịe to rest,cp.Lat.quiēs,civis; Goth.hveila; Ohg.wīlōn; E.while] long (of time),usually in cpds.& as adv.Either ciraṁ (Acc.) for a long time Sn.678,730,1029; Dh.248; Kh VII.5; J.II,110; IV,3; Pv.II,333 or cirena (Instr.) after a long time Vin.IV,86; DhsA.239; or cirāya (Dat.) for long Dh.342.cirassa (Gen.) see cirassaṁ.-- cirataraṁ (compar.) for a (comparatively) long time,rather long A.III,58; Pv.II,87.cir-â-ciraṁ continually Vin.IV,261; J.V,233.-- acira not long (ago) lately,newly:°arahattappatta S.I,196; °pabbajita S.I,185; °parinibbute Bhagavati shortly after the death of the Bhagavant D.I,204,etc.; Sn.p.59.

--kālaṁ (adv.) a long time freq.e.g.PvA.19,45,60,109; --ṭṭhitika perpetual,lasting long A.IV,339 (opp.pariyāpajjati); Vv 801; Pug.32,33; Vism.37,175; DA.I,3.--dikkhita (not °dakkhita) having long since been initiated S.I,226=J.V,138 (=cirapabbajita); --nivāsin dwelling (there) for a long time S.II,227; --paṭika [cp.Sk.ciraṁ prati] long since,adj.constr.in conformity w.the subject Vin.I,33; D.II,270= S.III,120; --pabbajita having long since become a wanderer A.III,114; Sn.p.92; DA.I,143; --ppavāsin (adj.) long absent Dh.219 (=cirappavuttha DhA.III,293).--rattaṁ (adv.) for a long time Sn.665,670; J.IV,371; and --rattāya id.J.II,340; Pv.I,94.(Page 269)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CIRA:[m] sự lâu dài --kālaṃ [ad] thật lâu dài,trường cửu --ṭṭhilika [a] được bền lâu,vĩnh viễn --tarraṃ [ad] còn lâu dài nivāsī [a] cư ngụ thật lâu đời --pabbajita [m] sự xuất gia tu hành đã lâu ppavāsī [a] người đi vắng xa quê hương thật lâu rattaṃ [ad] bền lâu rattāya [ad] cho thật bền vững lâu dài
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cira:lậu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cira:စိရ (တိ)
[စိ+ရက္။ ေထာမ။]
ၾကာျမင့္-ရွည္ၾကာ-စြာေသာ။ စိရကာလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cira:စိရ (တိ)
ၾကာျမင့္သည္။
စိေရန ဂမိမွာ၊ ၾကာျမင့္စြာ သြားရကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,