Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cirāya,【副】 以長久地。(p128)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cirāya,【副】以長久地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cirāya:cirāya(bya)
စိရာယ(ဗ်)
[ciraṃ+aya+.ciramayate,cirakāleç dīghakāle ca.thoma.]
[စိရံ+အယ+အဏ္။ စိရမယေတအဏ္၊ စိရကာေလ,ဒီဃကာေလ စ။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cirāya:[adv.] for a long time.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CIRĀYA:[ad] cho đặng lâu dài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cirāya:စိရာယ (ဗ်)
[စိရံ+အယ+အဏ္။ စိရမယေတအဏ္၊ စိရကာေလ,ဒီဃကာေလ စ။ ေထာမ။]
ၾကာျမင့္-ရွည္ၾကာ-ေသာ-အခါ-ကာလ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cirāya:စိရာယ (နိ)
ရွည္ၾကာျမင့္စြာ။ အခါေလးျမင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,