Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cintā:f.[<cit,cint] 思念,思惟,思想.-kavi 思詩人.-maṇi 如意寶.-maya 思所成.
パーリ語辞典 水野弘元著
cintā:f.[<cit,cint] 思念,思惟,思想.-kavi 思詩人.-maṇi 如意宝.-maya 思所成.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cintā,【陰】 Cintana,【中】 思想,思考,考慮。 ~maṇi,【陽】 如意珠寶。~maya,【形】 由想法所組成的,心造的。(p127)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cintā,【陰】Cintana,【中】思想,思考,考慮。cintāmaṇi,【陽】如意珠寶。cintāmaya,【形】由想法所組成的,心造的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cintā:cintā(thī)
စိႏၲာ(ထီ)
[cintaç citi+a+ā.cinta cintāyaṃ,a,itthiyaṃā,cintā.sūci.cintanaṃ cintā.rū.599.nīti,sutta.114va.]
[စိႏၲ,စိတိ+အ+အာ။ စိႏၲ စိႏၲာယံ၊ အ၊ ဣတၳိယံအာ၊ စိႏၲာ။ သူစိ။ စိႏၲနံ စိႏၲာ။ ႐ူ။ ၅၉၉။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၄ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cintā:[f.] thinking; thought; consideration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cintā,[to cit,cinteti] “the act of thinking” (cp.citti),thought S.I,57; Pug.25; Dhs.16,20,292; Sdhp.165,216.-- loka° thinking over the world,philosophy S.V,447; A.II,80.

--kavi “thought-poetry,” i.e.original poetry (see kavi) A.II,230; --maṇi the jewel of thought,the true philosopher’s stone VvA.32; N.of a science J.III,504; --maya consisting of pure thought,metaphysical D.III,219; J.IV,270; Vbh.324; Nett 8,50,60 (°mayin,of paññā); Vism.439 (id.).(Page 268)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cintā:Thought,meditation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CINTĀ:[f] cintana [nt] đang suy nghĩ,tư tưởng,cân nhắc --maṇi [m] ngọc ma-ni,ngọc như ý,muốn chi được nấy --maya [a] do tâm tạo,gồm có tư tưởng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cintā:sự suy xét
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cintā:စိႏၲာ (ထီ)
[စိႏၲ,စိတိ+အ+အာ။ စိႏၲ စိႏၲာယံ၊ အ၊ ဣတၳိယံအာ၊ စိႏၲာ။ သူစိ။ စိႏၲနံ စိႏၲာ။ ႐ူ။ ၅၉၉။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၄ဝ။]
(၁) (က) ၾကံစည္-စဉ္းစား-ေတြးဆ-ဆင္ျခင္-ျခင္း။ (ခ) ၾကံစည္-စိုးရိမ္-ပူပန္-ျခင္း။ (ဂ) ၾကံစည္-အဓိ႒ာန္-ျခင္း။ (၂) ၾကံစည္-စဉ္းစား-ေတြးဆ-ဆင္ျခင္-တတ္-ေစတတ္-ေသာ တရား၊ ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cintā:စိႏၲာ (ဣ)
ၾကံဆျခင္း။ ၾကံစည္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,