Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cimilikā:f.チミリカ(cimilikā)布 (a kind of cloth or carpeting).
パーリ語辞典 水野弘元著
cimilikā:f.チミリカ布.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cimilikā,【陰】 套,例:枕頭等的套。(p128)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cimilikā,【陰】套,例:枕頭等的套。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cimilikā:cimilikā(thī)
စိမိလိကာ(ထီ)
[ci+mile+ṇvu¿]
[စိ+မိေလ+ဏြဳ¿]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cimilikā:[f.] a case for pillow,etc.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cimilikā,(f.) see cilimikā Vin.II,150; IV,40; Cp.Vin.Texts III,167; J.P.T.S.1885,39.(Page 269)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CIMILIKĀ:[f] tủ,hộc để mền,gối vv…
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
cimilikā:(= cilimikā)một loại thảm hoặc chiếu dùng trải trên sàn nhà,đôi khi chỉ kết bằng những giẻ rách tăng ni dùng được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cimilikā:စိမိလိကာ (ထီ)
[စိ+မိေလ+ဏြဳ¿]
အဝတ္ၾကမ္း၊ အဝတ္ႏြမ္း၊ အဝတ္ပိုင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cimilikā:စိမိလိကာ (ဣ)
ေျမအခင္း။ ပုဆိုးအခင္း။ ပုဆိုးၾကမ္း။ ပုဆိုးႏြမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,