Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ciṇṇa:[carati car 的 pp.] 已實行的,已行去的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ciṇṇa:[carati car の pp.] 行ぜる,行ける.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ciṇṇa,(cināti 的【過分】),已熟練,已經常做。(p127)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ciṇṇa,(cināti 的【過分】),已熟練,已經常做。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ciṇṇa:ciṇṇa(na)
စိဏၰ(န)
[cara+ta.cara caraṇe,acarīyitthāti ciṇṇo dhammo,iṇṇādeso.rū.63va.ci+ta.,5.153.(cīṇī-saṃ)]
[စရ+တ။ စရ စရေဏ၊ အစရီယိတၳာတိ စိေဏၰာ ဓေမၼာ၊ ဣဏၰာေဒေသာ။ ႐ူ။ ၆၃ဝ။ စိ+တ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၃။ (စီဏီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ciṇṇa:[pp.of cināti] practised; made a habit of; accomplished.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ciṇṇa,[pp.of carati] travelled over,resorted to,made a habit of; done,performed,practised J.III,541; Miln.360.-- su° well performed,accomplished S.I,42=214=Sn.181; Pv III,56.-- Cp.ā°,pari°,vi°.

--ṭṭhāna the place where one is wont to go J.II,159; --mānatta one who performs the Mānatta Vin.IV,242; --vasin one who has reached mastership in (c.Loc.) ThA.74; Vism.154,158,164,169,331 sq.,376; der.--vāsibhāva DhsA.167 (read vasī°).(Page 265)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CIṆṆA:[pp] cināti thực hành,làm cho có thói quen,hành vi,hoàn thành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ciṇṇa:စိဏၰ(န)
[စရ+တ။ စရ စရေဏ၊ အစရီယိတၳာတိ စိေဏၰာ ဓေမၼာ၊ ဣဏၰာေဒေသာ။ ႐ူ။ ၆၃ဝ။ စိ+တ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၃။ (စီဏီ-သံ)]
(၁) က်င့္ျခင္း၊ ျပဳက်င့္ျခင္း။ (၂) အေလ့အက်က္၊ အေလ့အထ။ (၃) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-ရာအရပ္၊ စားက်က္။ စိဏၰ႒ာန-ၾကည့္။ (တိ) (၄) က်င့္အပ္ေသာ၊ ျပဳက်င့္အပ္ေသာ။ (၅) ေလ့လာ-ေလ့က်က္-အပ္ေသာ။ (၆) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-အပ္ေသာ။ (၇) ျဖစ္ၿပီးေသာ။ စိဏၰပရိယႏၲ-ၾကည့္။ (၈) က်င့္ရာ-ျပဳက်င့္ရာ-ျဖစ္ေသာ။ စိဏၰဒိဝသ,စိဏၰပရိဝုတၳဒိဝသ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ciṇṇa:စိဏၰ (န)
အေလ့အက်က္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ciṇṇa:စိဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√စရ္+န)
ေလ့လာအပ္သည္။ ေလ့က်င့္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,