Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ci:,cid,indecl.[Sk.cid] 如何(的),怎樣(的),什麼樣(的),即使.koci [whoever] ,kiñci [whatever] ,kadāci [whenever] ,kuhiñci [wherever] .cf.ca,cana,ce.
パーリ語辞典 水野弘元著
ci:,cid,indecl.[Sk.cid] いかなる,でも.koci [whoever] ,kiñci [whatever] ,kadāci [whenever] ,kuhiñci [wherever] .cf.ca,cana,ce.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ci,不定疑問虛詞,例: koci = 任何人,無論誰。(p127)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ci,1.=gather=使聚集;2.=note=紀錄;=observe=看到,觀察
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ci,(梵ci )﹐【字根V.】收集(to collect)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ci,(梵ci )﹐【字根V.】收集(to collect)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ci:ci(bya)
စိ(ဗ်)
[cita+kvi.]ci]ni ]kiṃ] saddāyuea ]]aç a]]hūso a ho.kociç kāciç kiñci-ca.]ya] saddā ]kiṃ] saddāyuea ]]amarhiç acuṃ]]hūso aho.yokociç yākāciç yaṃkiñci-ca.(-saṃ)]
[စိတ+ကြိ။ 'စိ'နိပါတ္သည္ 'ကႎ' သဒၵါႏွင့္တြဲဖက္၍ "အခ်ိဳ႕,အနည္းငယ္"ဟူေသာ အနက္ကို ေဟာသည္။ ေကာစိ,ကာစိ,ကိၪၥိ-စသည္။ 'ယ' သဒၵါ 'ကႎ' သဒၵါတို႔ႏွင့္တြဲဖက္၍ "အႂကြင္းမရွိ,အလုံးစုံ"ဟူေသာ အနက္ကိုေဟာသည္။ ေယာေကာစိ,ယာကာစိ,ယံကိၪၥိ-စသည္။ (စိတ္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ci:an indefinite interrogative particle:koci = some one.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ci,(cid in Sandhi) [Vedic cid Nom.nt.to interr.base *qǔi (as in Gr.tiζ,Lat.quis,Goth.hvi-leiks,see ki°,cp.ka°,ku°),= Gr.ti/(d),Lat.quid & quid(d)em,Av.ciṭ (cp.tad,yad,kad beside taṁ,yaṁ,kiṁ)] indef.interr.particle (always --°),in koci (= Sk.kaścid) whoever,kiñci (kincid-eva) whatever,kadāci at some time or any time,etc.(q.v.),see also ca,cana,ce.(Page 265)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CI:từ chữ KOCI,người nào đó
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ci:စိ (ဗ်)
[စိတ+ကြိ။ 'စိ'နိပါတ္သည္ 'ကႎ' သဒၵါႏွင့္တြဲဖက္၍ "အခ်ိဳ႕,အနည္းငယ္"ဟူေသာ အနက္ကို ေဟာသည္။ ေကာစိ,ကာစိ,ကိၪၥိ-စသည္။ 'ယ' သဒၵါ 'ကႎ' သဒၵါတို႔ႏွင့္တြဲဖက္၍ "အႂကြင္းမရွိ,အလုံးစုံ"ဟူေသာ အနက္ကိုေဟာသည္။ ေယာေကာစိ,ယာကာစိ,ယံကိၪၥိ-စသည္။ (စိတ္-သံ)]
ကိၪၥီ(ဇာ၊ ၁။ ၂ဝ၃)တိ အပၸမတၱကမၸိ။ ဇာ၊ ႒၊ ၇။ ၁၅၄။ ယံကိၪၥီ (ခုဒၵက။ ၅။ သုတၱနိ။ ၃၁၂)တိ အနိယမိတဝေသန အနဝေသသံ ပရိယာဒိယတိ ယံကိၪၥိ တတၳ တတၳ ေဝါဟာ႐ုပဂံ။ ခုဒၵက၊ ႒။ ၁၄၂။ သုတၱနိ၊ ႒၊ ၁။ ၂၇၁-စသည္။ စန-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
ci:စိ
သြာ+ကီ+ဘူ+စု = စယေန-ဆည္းပူးျခင္း၌။ စိေဏာ (ေနာ)တိ၊ စိနာတိ၊ စယတိ၊ စာယတိ။ ဥ-ေရွးရွိလွ်င္ = ဝၯေန-ပြါးေစျခင္း၌။ အဝေရွးရွိလွ်င္ = ပူဇာယံ-ပူေဇာ္ျခင္း၌။ အပေရွးရွိလွ်င္ = ဘိႏၵေန-ဖ်က္ဆီးျခင္း၌။ နိေရွးရွိလွ်င္ = နိစၧေယ-ဆုံးျဖတ္ျခင္း၌။ အဝ၏ကာရိယ ဩေရွးရွိလွ်င္ = ဩစိနေန-ဆြတ္ေခြၽျခင္း၌။ သံေရွး,ဥေရွးရွိလွ်င္ = သမုေစၥေယ-ေပါင္းစည္း ျခင္း၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ci:စိ (ပစၥည္း)
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ေဟာေသာ ပစၥည္း။
ကစၥိ၊ အသို႔နည္း။ ေကာစိ၊ တစံုတစ္ေယာက္ေသာ သူ။ ကိၪၥိ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရာ။ ကဒါစိ၊ တစ္ရံေရာအခါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,