Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cheka:a.[〃] 聰明機敏的(clever),巧妙善巧的(skillful),純粹的,名副其實的,真誠坦率的(genuine).
パーリ語辞典 水野弘元著
cheka:a.[〃] 賢き,巧みな,純枠の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cheka,【形】 聰明的,有技術的。 ~tā,【陰】 聰明,技術。(p132)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cheka,【形】聰明的,有技術的。chekatā,【陰】聰明,技術。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cheka:cheka(ti)
ေဆက(တိ)
[chidi+a.chidi dvidhākaraṇe,kattari a,dassako.,ṭī.721.]
[ဆိဒိ+အ။ ဆိဒိ ဒြိဓာကရေဏ၊ ကတၱရိ အ၊ ဒႆေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cheka:[adj.] clever; skilful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cheka,(adj.) 1.clever,skilful,shrewd; skilled in (c.Loc.) Vin.II,96; M.I,509; J.I,290 (aṅga-vijjāya); II,161,403; V,216,366 (°pāpaka good & bad); VI,294 (id.); Miln.293.; DA.I,90; VvA.36,215; DhA.I,178.-- 2.genuine Vism.437 (opp.kūṭa).(Page 277)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHEKA:[a] thông thạo,khôn khéo --tā [f] sự thông thạo,sự khéo léo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cheka:ေဆက (တိ)
[ဆိဒိ+အ။ ဆိဒိ ဒြိဓာကရေဏ၊ ကတၱရိ အ၊ ဒႆေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၁။]
(၁) လိမၼာ-ကြၽမ္းက်င္-တတ္သိ-နားလည္-ေသာ၊ သ။ (၂) ေကာင္းေသာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ။ (က) ထူထဲ-ေျပျပစ္-ေခ်ာေမြ႕-ေသာ (အဝတ္အထည္)။ (ခ) ၾကည္လင္-သန္႔ရွင္း-ေသာ (အသံ)။ (ဂ) ႏူးညံ့-သိမ္ေမြ႕-ေသာ (လက္ဖဝါး,ေျခဖဝါး)။ (ဃ) အႏွစ္မ်ားေသာ-စစ္မွန္ေသာ (အသျပာ)။ (၃) ဂုဏ္ေက်းဇူးရွိေသာ (စကား)။ ေဆကပါပက-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cheka:ေဆက (တိ)
လိမၼာသည္။ တတ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,