Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chejja:a.[chindati 的 grd.] 能(可,應)切斷的,拷問.-āpatti 斷頭罪.-vatthu 斷頭事.
パーリ語辞典 水野弘元著
chejja:a.[chindati の grd.] 断たるベき,烤問.-āpatti 断頭罪.-vatthu 斷頭事.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chejja,【形】 可以被切斷的,易打破的。 【中】 斷肢刑(切斷四肢的處罰)。(p132)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chejja,【形】可以被切斷的,易打破的。【中】斷肢刑(切斷四肢的處罰)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chejja:chejja(kri,vi)
ေဆဇၨ(ႀကိ၊ဝိ)
[chidi+tvā]
[ဆိဒိ+တြာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chejja:chejja(na,ti)
ေဆဇၨ(န၊တိ)
[cheda+ṇya]
[ေဆဒ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chejja:[adj.] fit to cut off; liable to break.(nt.),punishment by cutting off one's limbs.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chejja,1.see chindati.-- 2.one of the 7 notes in the gamut VvA.139.(Page 277)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHEJJA:[a] nên cắt đứt,đáng đập bể [nt] hình phạt bằng cách cắt tay,chân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chejja:ေဆဇၨ(န၊တိ)
[ေဆဒ+ဏ်]
(၁) ျပတ္ျခင္း။ (က) လက္ေျခ စသည္တို႔၏ ျပတ္ျခင္း။ (ခ) ရဟန္းအျဖစ္မွ-ျပတ္စဲ-ေရြ႕ေလ်ာ-ျခင္း၊ ပါရာဇိကအာပတ္သို႔ ေရာက္ျခင္း။ (တိ) (၂) ျဖတ္အပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chejja:ေဆဇၨ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဆိဒိ+တြာ]
ျဖတ္၍၊ ပယ္၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chejja:ေဆဇၨ (န)
ျဖတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chejja:ေဆဇၨ (တိ) (√ဆိဒ္+ဏ်)
ျဖတ္ရာေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,