Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chavakuṭikā:chavakuṭikā(thī)
ဆဝကုဋိကာ(ထီ)
[chava+kuṭikā]
[ဆဝ+ကုဋိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chavakuṭikā:[f.] charnel-house.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
chavakuṭikā:nhà kho trong nghĩa trang,nơi cất giữ những vật dụng dùng cho tang nghi tỳ khưu không được chọn nơi đây làm nơi nhập hạ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chavakuṭikā:ဆဝကုဋိကာ (ထီ)
[ဆဝ+ကုဋိကာ]
ဆဝကုဋီ၊ သုသာန္ တဲကုဋ္၊ သူေသေကာင္ စြန္႔ပစ္ရာသုသာန္၌ ေဆာက္လုပ္အပ္ေသာ တဲကုဋ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chavakuṭikā:ဆဝကုဋိကာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,