Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chatta:① n.[Sk.chattra] 傘,傘蓋,日傘.-gāha 持傘者.-maṅgala 天蓋祝祭.② m.[cf.Sk.chātra] 學徒,學生.
パーリ語辞典 水野弘元著
chatta:① n.[Sk.chattra] 傘,傘蓋,日傘.-gāha 持傘者.-maṅgala 天蓋祝い.② m.[cf.Sk.chātra] 生徒,学生.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chatta,【中】 傘,遮陽傘,王室天篷。 ~kāra,【陽】 制傘者。 ~gāhaka,【陽】攜帶主人的傘者。 ~nāḷi,【陰】 ~daṇḍa,【陽】 傘柄。 ~pāṇī,【陽】 攜帶傘者。 ~maṅgala,【中】 加冕典禮,為寶塔頂安置小尖塔的典禮。~ussapana,【中】 升起王室天篷,即:占領王座。(p130)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chatta,2 (cp.Sk.chātra,one who carries his master’s sunshade),學生(a pupil,a student)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chatta,1,【中】傘,遮陽傘(a sunshade),王室天篷。chattakāra,【陽】制傘者。chattagāhaka,【陽】攜帶主人的傘者。chattanāḷi,【陰】chattadaṇḍa,【陽】傘柄。chattapāṇī,【陽】攜帶傘者。chattamaṅgala,【中】加冕典禮,為寶塔頂安置小尖塔的典禮。chattussapana,【中】升起王室天篷,即:占領王座。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chatta:chatta(na)
ဆတၱ(န)
[chatta+upāhana+sikkhāpada.2-khye.]
[ဆတၱ+ဥပါဟန+သိကၡာပဒ။ ေနာက္ ၂-ပုဒ္ေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chatta:chatta(na)
ဆတၱ(န)
[chada+ta.ātapaṃ chādetīti chattaṃ.ka.656.dhātvatthasaṅgaha.128.chādayatīti chattaṃ,chada apavāraṇe,to.,ṭī.357.]
[ဆဒ+တ။ အာတပံ ဆာေဒတီတိ ဆတၱံ။ ကစၥည္း။ ၆၅၆။ ဓာတြတၳသဂၤဟ။ ၁၂၈။ ဆာဒယတီတိ ဆတၱံ၊ ဆဒ အပဝါရေဏ၊ ေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၅၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chatta:[nt.] umbrella; sunshade; the royal canopy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chatta,2 [cp.Sk.chātra,one who carries his master’s sunshade] a pupil,a student J.II,428.(Page 274)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chatta,1 (nt.) [late Vedic chattra=*chad-tra,covering to chad,see chādati] a sunshade (“parasol” would be misleading.The handle of a chatta is affixed at the circumference,not at the centre as it is in a parasol),a canopy Vin.I,152; II,114; D.I,7≈; II,15 (seta°,under which Gotama is seated); J.I,267 (seta°); IV,16; V,383; VI,370; Sn.688,689; Miln.355; DhA.I,380 sq.; DA.I,89; PvA.47.-- Esp.as seta° the royal canopy,one of the 5 insignia regis (setachatta-pamukhaṁ pañcavidhaṁ rāja-kakudhabhaṇḍaṁ PvA.74),see kakudhabhaṇḍa.J.VI,4,223,389; °ṁ ussāpeti to unfold the r.canopy PvA.75; DhA.I,161,167.See also paṇṇa°.

--daṇḍa the handle of a sunshade DhA.III,212; --nāḷi the tube or shaft (of reeds or bamboo) used for the making of sunshades M.II,116; --maṅgala the coronation festival J.III,407; DhA.III,307; VvA.66.(Page 274)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Chatta:1.Chatta.-A youth,son of the brahmin of theNānacchanda Jātaka.He received from the king a chariot drawn by lilywhite thoroughbreds.J.ii.428f.

2.Chatta.-Son of the king of Kosala.His story is given in the Brahā-chatta Jātaka.

3.Chatta.-A brahmin youth of Setavyā.He studied under Pokkharasāti atUkkatthā and,having finished his course; returned home for money wherewith to pay his teacher.On the way back to Setavyā he was met by the Buddha,who taught him three stanzas,on the virtues of the Buddha,the Dhamma and the Sangha,and made him take the five precepts.As he proceeded along his road,Chatta was attacked by robbers and killed.He was reborn in Tāvatimsa,and when all his relations,his teacher and others were assembled for his funeral ceremony,he came into their midst,conveyed by his thirty-league vimāna,and made obeisance to the Buddha who was present,and declared to him his great indebtedness for his compassion.The Buddha preached to the assembled multitude,and Chatta and his parents became Sotāpannas.Vv.v.3; VvA.229ff; the story is often quoted - e.g.,Sp.i.172; MA.i.256; and the stanzas taught by the Buddha,as mentioned above,have become famous - e.g.,DA.i.230; MA.i.107; AA.i.303.

4.Chatta.-A Tamil general of Elāra in charge of the fort at Mahiyangana.He was killed by Dutthagāmani.Mhv.xxv.7.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHATTA:[nt] cây dù,cây lọng,tấm trần của vua chúa --kāra [m] người làm dù lọng--gāhaka [3] người cầm lọng che cho chủ --nāḷi [f] --daṇda [m] cán lọng --pāṇi [m] người có cầm dù --maṅgala [nt] lễ tôn vương,chót lọng trên mấy cái bảo tháp --ttussāpana [nt] lên trên chỗ có che lọng trong hoàng cung,là lên ngồi trên ngai vàng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
chatta:dù che tăng ni vô bệnh không được xài dù trong samantapāsādikā có nhắc đến việc cho phép tỳ khưu dùng dù với mục đích tự vệ (vāḷamigacorabhayesu ca attaguttattham pi vattati)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chatta:ဆတၱ(န)
[ဆဒ+တ။ အာတပံ ဆာေဒတီတိ ဆတၱံ။ ကစၥည္း။ ၆၅၆။ ဓာတြတၳသဂၤဟ။ ၁၂၈။ ဆာဒယတီတိ ဆတၱံ၊ ဆဒ အပဝါရေဏ၊ ေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၅၇။]
(၁) ထီး။ (၂) ျမတ္ေသာ အက်ည္ (ေစတီ၏ ၄-ေထာင့္ အက်ည္မွ အထက္၌ ျပဳအပ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်ည္)။ (၃) မႈိ။ (၄) အေသေကာင္။ (ပု) (၅) ဆတၱမည္ေသာသူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chatta:ဆတၱ(န)
[ဆတၱ+ဥပါဟန+သိကၡာပဒ။ ေနာက္ ၂-ပုဒ္ေခ်။]
ဆတၱဳပါဟနသိကၡာပုဒ္၊ ထီးဖိနပ္ကို ေဆာင္းျခင္းေၾကာင့္ ပညတ္အပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chatta:ဆတၱ (ပ)
ေရျမက္။Andropogon Schoenanthus
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chatta:ဆတၱ (န) (√ဆဒ္+ၾတ)
ထီး။ မႈိ။
ဆတၱံဝါ ေမ ေဒထ ယုဒၶံ ဝါ၊ ထီးကိုမူလည္း ငါ့အား ေပးေလာ့ စစ္ကိုမူလည္း ထိုးေလာ့။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,