Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chandasamādhi:chandasamādhi(pu)
ဆႏၵသမာဓိ(ပု)
[chanda+adhipati+samādhi.adhipatisaddā khye.]
[ဆႏၵ+အဓိပတိ+သမာဓိ။ အဓိပတိသဒၵါကို ေခ်။]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
chandasamādhi:dục định
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chandasamādhi:ဆႏၵသမာဓိ (ပု)
[ဆႏၵ+အဓိပတိ+သမာဓိ။ အဓိပတိသဒၵါကို ေခ်။]
(၁) ဆႏၵ အႀကီးအမွဴးရွိေသာ-ဆႏၵႀကီးမွဴးေသာ-ဆႏၵေခါင္းေဆာင္ေသာ-သမာဓိ။ (က) ဆႏၵကို-မွီ၍-အႀကီးအကဲ-ေရွ႕သြား-ေခါင္းေဆာင္-ျပဳ၍-ျဖစ္ေသာ-ျဖစ္ေစအပ္ေသာ-ရအပ္ေသာ-သမာဓိ။ (ခ) ဆႏၵလွ်င္ အေၾကာင္းရွိေသာ-ဆႏၵေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ-သမာဓိ။ (ဂ) လြန္ကဲေသာ ဆႏၵရွိေသာ-ဆႏၵလြန္ကဲေသာ- သမာဓိ။ (၂) ဆႏၵာဓိပတိ,-ယွဉ္-အတူတကြျဖစ္-ေသာ သမာဓိ။ ဆႏၵသမာဓိပဓာနသခၤါရသမႏၷာဂတ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chandasamādhi:ဆႏၵ-သမာဓိ (ပ)
ဆႏၵကို အႀကီးျပဳ၍ ရအပ္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,