Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chandasa:chandasa(pu)
ဆႏၵသ(ပု)
[chanda+sa]
[ဆႏၵ+သ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
chandasa:một tên gọi khác của tiếng sanskrit (theo samantapas chandaso āropemāti sakkatabhāsāya vācanamaggam āropema) đức phật cấm các đệ tử trình bày phật ngôn bằng ngôn ngữ này,tội tác ác (theo cullavagga) xem chữ sakāyanirutti
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chandasa:ဆႏၵသ (ပု)
[ဆႏၵ+သ]
ေဗဒင္ကို-သင္သူ-သရဇၩာယ္-ေသာ၊ သူ (ပုဏၰား)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chandasa:ဆႏၵသ (ပ) (√ဆႏၵသ္+ဏ)
ေဗဒက်မ္းကို သင္ယူေသာ ပုဏၰား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,