Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chanda:m.[〃] 欲,誌欲,意欲.-adhipati 欲増上.-āgati 欲不行處.-ānunīta 已被導向欲的.-nānatta 欲種種.-mūlaka 把欲當根本的.-rāga 欲貪.-vāsinī 樂住婦.-samādhi 欲定.-sampadā 欲具足.
パーリ語辞典 水野弘元著
chanda:m.[〃] 欲,志欲,意欲.-adhipati 欲増上.-āgati 欲不行処.-ānunīta 欲に導かれたる.-nānatta 欲種々・ -mūlaka 欲を根本とする.-rāga 欲貪.-vāsinī 楽住婦.-samādhi 欲定.-sampadā 欲具足.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
chanda:m.[〃] 欲,志欲,意欲.-adhipati 欲増上.-āgati 欲不行処.-agatiṁgacchati贪不行处行[四不行处の一].-ānunīta 欲に導かれたる.-iddhi-pāda欲神足.-nānatta 欲種々・ -mūlaka 欲を根本とする.-rāga 欲貪.-rāgaṭṭhanīya dhamma欲贪の因なる法.-rāga-vinaya欲贪の调伏.-vāsinī 楽住婦.-vūpasama欲寂静.-samādhi 欲定.-samādhi-pa-dhānasaṅkhāra-samannāgata-iddhipāda欲三摩地胜行成就神足[四神足の一].-sampadā 欲具足
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chanda,(mano-組),【陽、中】 韻律學,詩體論。(p131)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chanda,【陽】 沖動,意誌,願。 ~raga,【陽】 刺激的欲望,貪欲。(p130)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chanda,(mano-group),【陽】【中】韻律學,詩體論。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chanda,(‹chad欲)(cp.Vedic and Sk.chanda,and skandh to jump),【陽】沖動,意誌,願(impulse,excitement; intention,resolution,will; desire for,wish for,delight in)。chandarāga,【陽】刺激的欲望,貪欲。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
chanda: 欲、意圖、決心、意誌
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chanda:chanda(na)
ဆႏၵ(န)
[chada+a.vajjaṃ chādayatīti chandaṃ,chada saṃvaraṇe.,ṭī.417]
[ဆဒ+အ။ ဝဇၨံ ဆာဒယတီတိ ဆႏၵံ၊ ဆဒ သံဝရေဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၁၇]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chanda:chanda(pu)
ဆႏၵ(ပု)
[chanda+a.chanda icchāyaṃ chandanaṃ chando.,ṭī.162.chandanaṃ chando,ārammaṇena atthikatā.visuddhi,ṭī,2.146.chandanaṃ ārammaṇapariyesanaṃ chando,kattukamyatāchando.anuṭī,2.227.]
[ဆႏၵ+အ။ ဆႏၵ ဣစၧာယံ ဆႏၵနံ ဆေႏၵာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၂။ ဆႏၵနံ ဆေႏၵာ၊ အာရမၼေဏန အတၳိကတာ။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၆။ ဆႏၵနံ အာရမၼဏပရိေယသနံ ဆေႏၵာ၊ ကတၱဳကမ်တာဆေႏၵာ။ အႏုဋီ၊ ၂။ ၂၂၇။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
chanda:intention,desire,will.

1.As an ethically neutral psychological term,in the sense of 'intention',it is one of those general mental factors (cetasika,q.v.Tab.II) taught in the Abhidhamma,the moral quality of which is determined by the character of the volition (cetanā,q.v.) associated therewith.The Com.explains it as 'a wish to do' (kattu-kamyatā-chanda).If intensified,it acts also as a 'predominance condition' (s.paccaya 3).

2.As an evil quality it has the meaning of 'desire',and is frequently coupled with terms for 'sensuality','greed',etc.,for instance:kāma-cchanda,'sensuous desire',one of the 5 hindrances (s.nīvaraṇa); chanda-rāga,'lustful desire' (s.kāma).It is one of the 4 wrong paths (s.agati).

3.As a good quality it is a righteous will or zeal (dhamma-chanda) and occurs,e.g.in the formula of the 4 right efforts (s.padhāna):The monk rouses his will (chandaṃ janeti)...." If intensified,it is one of the 4 roads to power (s.Iddhipāda ).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chanda:[m.; nt.] (mano-group),metrics; prosody.(m.),impulse; will; wish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chanda,[cp.Vedic and Sk.chanda,and skandh to jump].1.impulse,excitement; intention,resolution,will; desire for,wish for,delight in (c.Loc.).Expld at Vism.466 as “kattu-kāmatāy” adhivacanaṁ; by Dhtp 587 & Dhtm 821 as chand=icchāyaṁ.-- A.As virtue:dhammapadesu ch.striving after righteousness S.I,202; tibba° ardent desire,zeal A.I,229; IV,15; kusaladhamma° A.III,441.Often combd with other good qualities,e.g.ch.vāyāma ussāha ussoḷhi A.IV,320; ch.viriya citta vīmaṁsā in set of samādhis (cp.iddhipāda) D.III,77 (see below),& in cpd.°âdhipateyya.-- kusalānaṁ dhammānaṁ uppādāya chandaṁ janeti vāyamati viriyaṁ ārabhati,etc.,see citta V.1 db.‹-› M.II,174; A.I,174 (ch.vā vāyāmo vā); III,50 (chandasā Instr.); Sn.1026 (+viriya); Vv 2412 (=kusala° VvA.116); J.VI,72; DhA.I,14.-- B.As vice:(a) kinds & character of ch.-- With similar expressions:(kāya-) ch.sneha anvayatā M.I,500.-- ch.dosa moha bhaya D.III,182; Nd2 3372 (See also below chandâgati).Its nearest analogue in this sense is rāga (lust),e.g.ch.rāga dosa paṭigha D.I,25 (cp.DA.I,116); rūpesu uppajjati ch.vā rāgo S.IV,195.See below °rāga.In this bad sense it is nearly the same as kāma (see kāma & kāmachanda:sensual desire,cp.DhsA.370,Vism.466 & Mrs.Rh.D.in Dhs.trsl.292) & the combn kāmachanda is only an enlarged term of kāma.Kāye chanda “delight in the body” M.I,500; Sn.203.bhave ch.(pleasure in existence) Th.2,14 (cp.bhavachanda); lokasmiṁ ch.(hankering after the world) Sn.866; methunasmiṁ (sexual desire) Sn.835 (expl.by ch.vā rāgo vā peman Nd1 181).-- Ch.in this quality is one of the roots of misery:cittass’upakkileso S.III,232 sq.; V,92; mūlaṁ dukkhassa J.IV,328 sq.-- Other passages illustrating ch.are e.g.vyāpāda° & vihiṁsā° S.II,151; rūpa-dhātuyā° S.III,10; IV,72; yaṁ aniccaṁ,etc....tattha° S.III,122,177; IV,145 sq.; asmī ti ch.S.III,130; atilīno ch.S.V,277 sq.,cp.also D.II,277.-- (b) the emancipation from ch.as necessary for the attainment of Arahantship.-- vigata° (free from excitement) and a° S.I,111; III,7,107,190; IV,387; A.II,173 sq.; D.III,238; ettha chandaṁ virājetvā Sn.171=S.I,16.Kāye chandaṁ virājaye Sn.203.(a)vīta° A.IV,461 sq.°ṁ vineti S.I,22,197; °ṁ vinodeti S.I,186; ch.suppaṭivinīta S.II,283.na tamhi °ṁ kayirātha Dh.117.‹-› 2.(in the monastic law) consent,declaration of consent (to an official act:kamma) by an absentee Vin.I,121,122.dhammikānaṁ kammānaṁ chandaṁ datvā having given (his) consent to valid proceedings Vin.IV,151,152; cp.°dāyaka II.94.-- Note.The commentaries follow the canonical usage of the word without adding any precision to its connotation.See Nd2 s.v.; DhsA.370; DhA.I,14,J.VI,72,VvA.77.

--âgati in °gamana the wrong way (of behaviour,consisting) in excitement,one of the four agatigamanāni,viz.ch°,dosa°,moha°,bhaya° D.III,133,228; Vbh.376 (see above); --âdhipateyya (adj.) standing under the dominant influence of impulse Dhs.269,359,529; Vbh.288 (+viriya°,citta°,vīmaṁsā°); --ânunīta led according to one’s own desire S.IV,71; Sn.781; --âraha (adj.) fit to give one’s consent Vin.II,93; V,221; --ja sprung from desire (dukkha) S.I,22; --nānatta the diversity or various ways of impulse or desire S.II,143 sq.; D.III,289; Vbh.425; --pahāna the giving up of wrong desire S.V,273; --mūlaka (adj.) having its root in excitement A.IV,339; V,107; --rāga exciting desire (cp.kāmachanda) D.II,58,60; III,289; S.I,198; II,283; III,232 sq.(cakkhusmiṁ,etc.); IV,7 sq.164 (Bhagavato ch-r.n’atthi),233; A.I,264 (atīte ch-r-ṭṭhānīyā dhammā); II,71; III,73; Nd2 413; DhA.I,334; --samādhi the (right) concentration of good effort,classed under the 4 iddhipādā with viriya°; citta° vīmaṁsā° D.III,77; S.V,268; A.I,39; Vbh.216 sq.; Nett 15; --sampadā the blessing of zeal S.V,30.(Page 274)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Chanda,Chandaka,Chandāgārika:See Chann°.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHANDA:(nhóm của Mano) [m] [nt] thi phú học,âm luật học,thi học
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHANDA:[m] sự ước muốn,ước nguyện,động lực thúc đẩy
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
chanda:sự đồng thuận,sự nhất trí trong trường hợp tỳ khưu không thể trực tiếp đến họp mặt trong một tăng sự,có thể thông qua một bạn tu gửi đến tăng chúng lời đồng thuận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
chanda:dục,ước muốn,sự muốn,sự hoài bảo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chanda:ဆႏၵ(ပု)
[ဆႏၵ+အ။ ဆႏၵ ဣစၧာယံ ဆႏၵနံ ဆေႏၵာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၂။ ဆႏၵနံ ဆေႏၵာ၊ အာရမၼေဏန အတၳိကတာ။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၂။ ၁၄၆။ ဆႏၵနံ အာရမၼဏပရိေယသနံ ဆေႏၵာ၊ ကတၱဳကမ်တာဆေႏၵာ။ အႏုဋီ၊ ၂။ ၂၂၇။]
(၁) အာ႐ုံကို-အလိုရွိျခင္း-လိုလားျခင္း-ေတာင့္တျခင္း-ရွာမွီးျခင္း။ (၂) အာ႐ုံကို တပ္မက္ လိုခ်င္ျခင္း။ (၃) အားထုတ္လိုျခင္း၊ ႀကိဳးစားလိုျခင္း။ ဝီရိယစၧႏၵ-လည္းၾကည့္။ (၄) မွားယြင္းစြာယူလိုျခင္း။ ဧကႏၲဆႏၵ-ၾကည့္။ (၅) အလို-သေဘာ-တူျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chanda:ဆႏၵ(န)
[ဆဒ+အ။ ဝဇၨံ ဆာဒယတီတိ ဆႏၵံ၊ ဆဒ သံဝရေဏ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၁၇]
(၁) ဆန္း၊ ဂါယတၱိစေသာ ဆန္း။ (၂) သကၠတဘာသာ။ (၃) ေဗဒင္၊ သာမေဗဒင္။ ဆေႏၵာက-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
chanda:ဆႏၵ
စု = ဣစၧာယံ-လိုခ်င္ျခင္း၌။ ဆေႏၵတိ၊ ဆႏၵယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chanda:ဆႏၵ (ပ)
အလို။ အလိုရွိျခင္း။ တပ္စြန္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,