Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chandāgati,【陰】 在沖動下而犯的錯誤行為。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chandāgati,【陰】在沖動下而犯的錯誤行。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chandāgati:chandāgati(thī)
ဆႏၵာဂတိ(ထီ)
[chanda+agati.dī,ṭṭha,3.127.aṃ,ṭṭha,2.47,262.abhi,ṭṭha,2.483.dī,ṭī,3.13va.aṃ,ṭī,2.241- a sandhi,chandā+agati-hu yuea,chandā=.agati=ma-ma-mapru-mapru-so amhu-hu māra.]
[ဆႏၵ+အဂတိ။ ဒီ၊ ႒၊ ၃။ ၁၂၇။ အံ၊ ႒၊ ၂။ ၄၇၊ ၂၆၂။ အဘိ၊ ႒၊ ၂။ ၄၈၃။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၁၃ဝ။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၄၁-တို႔ အလို သႏၶိပုဒ္ျဖစ္သည္၊ ဆႏၵာ+အဂတိ-ဟု ပုဒ္ျဖတ္၍၊ ဆႏၵာ=ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္။ အဂတိ=မလားသင့္-မလားထိုက္-မျပဳသင့္-မျပဳထိုက္-ေသာ အမႈ-ဟု ျမန္မာျပန္ဆိုရမည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chandāgati:[f.] wrong way of behaviour under an impulse.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHANDĀGATI:[f] thiên vị vì thương
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
chandāgati:thiên vị vì thương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chandāgati:ဆႏၵာဂတိ (ထီ)
[ဆႏၵ+အဂတိ။ ဒီ၊ ႒၊ ၃။ ၁၂၇။ အံ၊ ႒၊ ၂။ ၄၇၊ ၂၆၂။ အဘိ၊ ႒၊ ၂။ ၄၈၃။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၁၃ဝ။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၄၁-တို႔ အလို သႏၶိပုဒ္ျဖစ္သည္၊ ဆႏၵာ+အဂတိ-ဟု ပုဒ္ျဖတ္၍၊ ဆႏၵာ=ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္။ အဂတိ=မလားသင့္-မလားထိုက္-မျပဳသင့္-မျပဳထိုက္-ေသာ အမႈ-ဟု ျမန္မာျပန္ဆိုရမည္။]
ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ အျပဳအမူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chandāgati:ဆႏၵာဂတိ (ဣ) (ဆႏၵ+အဂတိ)
အလိုအားျဖင့္ မလားအပ္သည္ကို လားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,