Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chambhitatta:n.[chambhita-tta] 硬直(因驚恐而僵硬),恐怖.
パーリ語辞典 水野弘元著
chambhitatta:n.[chambhita-tta] 硬直,恐怖.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chambhitatta,【中】 麻醉,麻木狀態(昏迷),驚愕,驚惶失措。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chambhitatta,【中】麻醉,麻木狀態(昏迷),驚愕,驚惶失措。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chambhitatta:chambhitatta(na)
ဆမ႓ိတတၱ(န)
[chambhita+tta]
[ဆမ႓ိတ+တၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chambhitatta:[nt.] stupefaction; consternation.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHAMBHITATTA:[nt] trạng thái tê mê,kinh ngạc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
chambhitatta:sự khiếp đảm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chambhitatta:ဆမ႓ိတတၱ(န)
[ဆမ႓ိတ+တၱ]
(၁) တုန္လႈပ္-ထိတ္လန္႔-ေၾကာက္ရြံ႕-သည္၏အျဖစ္၊ တုန္လႈပ္-ထိတ္လန္႔-ေၾကာက္ရြံ႕-ျခင္း။ (၂) ေတာင့္တင္း-ခက္မာ-ခက္တေရာ္-သည္၏အျဖစ္၊ ေတာင့္တင္း-ခက္မာ-ခက္တေရာ္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chambhitatta:ဆမ႓ိတ-တၱ (န)
ကိုယ္ခက္ထေရာ္ ရွိျခင္း။ ကိုယ္ခက္မာေသာ အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,