Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chamā:f.[Sk.kṣamā] 土地,大地.instr.chamā; loc.chamāyaṃ,chamāya.
パーリ語辞典 水野弘元著
chamā:f.[Sk.kṣamā] 土地,大地.instr.chamā; loc.chamāyaṃ,chamāya.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chamā,【陰】 地,土地。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chamā,(fr.ksam,cp.khamati),【陰】地,土地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chamā:chamā(thī)
ဆမာ(ထီ)
[khamu+a+ā.chi+ma+ā.khamu sahane,khassa cho,chamā,atha vā chi chedane,sattānamadhopatanaṃ chindatīti chamā,moç itthiyamā ca.,ṭī.181.chama+a+ā.chamanti gacchanti etthāti chamā.nīti,dhā.131-2.]
[ခမု+အ+အာ။ ဆိ+မ+အာ။ ခမု သဟေန၊ ခႆ ေဆာ၊ ဆမာ၊ အထ ဝါ ဆိ ေဆဒေန၊ သတၱာနမေဓာပတနံ ဆိႏၵတီတိ ဆမာ၊ ေမာ,ဣတၳိယမာ စ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၁။ ဆမ+အ+အာ။ ဆမႏၲိ ဂစၧႏၲိ ဧတၳာတိ ဆမာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၃၁-၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chamā:[f.] the earth; ground.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chamā,(f.) [from kṣam,cp.khamati.It remains doubtful how the Dhtm (553,555) came to define the root cham (=kṣam) as 1.hīḷane and 2.adane] the earth; only in oblique cases,used as adv.Instr.chamā on the ground,to the ground (=ved.kṣamā) M.I,387; D.III,6; J.III,232; IV,285; VI,89,528; Vv 414 (VvA.183; bhūmiyaṁ); Th.2,17; 112 (ThA.116:chamāyaṁ); Pv IV.53 (PvA.260:bhūmiyaṁ).-- Loc.chamāyaṁ Vin.I,118; A.I,215; Sn.401; Vism.18; ThA.116; chamāya Vin.II,214.(Page 275)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
chamā:The earth
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHAMĀ:[f] mặt đất,quả địa cầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chamā:ဆမာ (ထီ)
[ခမု+အ+အာ။ ဆိ+မ+အာ။ ခမု သဟေန၊ ခႆ ေဆာ၊ ဆမာ၊ အထ ဝါ ဆိ ေဆဒေန၊ သတၱာနမေဓာပတနံ ဆိႏၵတီတိ ဆမာ၊ ေမာ,ဣတၳိယမာ စ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၈၁။ ဆမ+အ+အာ။ ဆမႏၲိ ဂစၧႏၲိ ဧတၳာတိ ဆမာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၃၁-၂။]
ေျမ၊ ေျမႀကီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chamā:ဆမာ (ဣ) (√ခမ္+အာ)
ေျမႀကီး။
ဆမာႆသေႏၲာ၊ ေျမ၌ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစလ်က္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,