Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chakka:a.[<cha] 六法,六的,六個的.
パーリ語辞典 水野弘元著
chakka:a.[<cha] 六法,六つの.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chakka,【中】 六品(六的一組)。(p130)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chakka,(fr.cha),【中】六品(六的一組)(set of six)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chakka:chakka(na)
ဆကၠ(န)
[cha+ka.ka- dvepru.chaparimāṇamassa chakkaṃ,yaṃkiñci vatthu.,4.41.sya.rū.418-.]
[ဆ+က။ က-ကို ေဒြေဘာ္ျပဳ။ ဆပရိမာဏမႆ ဆကၠံ၊ ယံကိၪၥိ ဝတၳဳ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၄၁။ သ်။ ႐ူ။ ၄၁၈-လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chakka:[nt.] a set of six.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chakka,(nt.) [fr.cha] set of six Vism.242 (meda° & mutta°).(Page 273)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHAKKA:[nt] một bộ gồm có sáu món
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chakka:ဆကၠ(န)
[ဆ+က။ က-ကို ေဒြေဘာ္ျပဳ။ ဆပရိမာဏမႆ ဆကၠံ၊ ယံကိၪၥိ ဝတၳဳ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၄၁။ သ်။ ႐ူ။ ၄၁၈-လည္းၾကည့္။]
(၁) ၆-ပါးအေပါင္း။ (တိ) (၂) ၆-ပါး ၆-ခု-၆-ေျပာက္-၆-ပြင့္-ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chakka:ဆကၠ (န)
ေျခာက္ခုအေပါင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,