Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chadana,【中】 蓋屋頂的材料,屋頂,蓋。(p130)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chadana,(Vedic chad),【中】蓋屋頂的材料,屋頂,蓋。chadanapariyantasamīpa,靠近屋頂邊緣(屋檐)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chadana:chadana(na)
ဆဒန(န)
[chada+yu,chādeti etenāti chadanaṃ,chada saṃvaraṇe,curādi.,ṭī.218.chada saṃvaraṇe,chādiyate yena chadanaṃ,yu.,ṭī.543]
[ဆဒ+ယု၊ ဆာေဒတိ ဧေတနာတိ ဆဒနံ၊ ဆဒ သံဝရေဏ၊ စုရာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၁၈။ ဆဒ သံဝရေဏ၊ ဆာဒိယေတ ေယန ဆဒနံ၊ ယု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၃]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chadana:[nt.] a thatch; a roof; a cover.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chadana,(nt.) [Vedic chad]=chada,viz.lit.1.a cover,covering J.I,376; V,241.-- 2.a thatch,a roof Vin.II,154 (various kinds),195; J.II,281; DhA.II,65 (°piṭṭha); IV,104 (°assa udaka-patana-ṭṭhāna),178; PvA.55.‹-› 3.a leaf,foliage J.I,87; Th.1,527.-- 4.hair J.V,202.--fig.pretence,camouflage,counterfeiting Sn.89 (=paṭirūpaṁ katvā SnA 164); Dhs.1059=Vbh.361= Nd2 271II.Dhs.reads chandanaṁ & Vbh.chādanaṁ.

--iṭṭhikā a tile DhA.IV,203.(Page 274)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHADANA:[nt] --nā [f] sự che đậy,sự mặc y phục,sự che giấu,giấu kín
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
chadana:mái che,nóc nhà các loại vật liệu hợp luật là cỏ,lá,đá dát mỏng,ngói,
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chadana:ဆဒန (န)
[ဆဒ+ယု၊ ဆာေဒတိ ဧေတနာတိ ဆဒနံ၊ ဆဒ သံဝရေဏ၊ စုရာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၁၈။ ဆဒ သံဝရေဏ၊ ဆာဒိယေတ ေယန ဆဒနံ၊ ယု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၃]
(၁) (ဖုံးအုပ္ေၾကာင္း-မိုးေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳ) အမိုး။ (၂) (သတၱဝါတို႔၏ သႏၲာန္ကို) ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးကြယ္-တတ္ေသာ အကုသိုလ္ဒုစ႐ိုက္တရား။ (၃) ဖုံးလႊမ္း-ဝတ္႐ုံ-ျခင္း၊ အတုျပဳ-အေယာင္ေဆာင္-အေရျခဳံ-ျခင္း။ (တိ) (၄) ဖုံးအုပ္ရာ-မိုးရာ-ျဖစ္ေသာ၊ အရပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chadana:ဆဒန (န) (√ဆဒ္+ယု)
ဖံုးလႊမ္းျခင္း။ အဖံုး။ အမိုး။ အေယာင္ေဆာင္ျခင္း။ သစ္ရြက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,