Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chaḷabhiñña,【形】 有六神通的。 ~ñā,【陰】 六神通。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chaḷabhiñña,【形】有六神通的。chaḷabhiññā,【陰】六神通。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chaḷabhiñña:chaḷabhiñña(ti)
ဆဠဘိည(တိ)
[cha+abhiññā]
[ဆ+အဘိညာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chaḷabhiñña:[adj.] possessing the six branches of higher knowledge.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHAḶABHIÑÑA:[a] đắc lục thông
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
chaḷabhiñña:bậc lục thông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chaḷabhiñña:ဆဠဘိည (တိ)
[ဆ+အဘိညာ]
၆-ပါးေသာ အဘိညာဉ္ရွိေသာ၊ အဘိညာဉ္ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chaḷabhiñña:ဆဠဘိည (တိ)
ေျခာက္ပါးေသာ အဘိညာဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,