Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cha:,chaḷ num.[Sk.ṣaṣ,ṣaṭ] 六.-āsīti 八十六.-ttiṃsa,-ttiṃsati 三十六.-ddanta 六牙.-ddisa 六方.-dhātura [= dhātuya] 由六界所組成.chaḷ-abhiññā 六神通.
パーリ語辞典 水野弘元著
cha:,chaḷ num.[Sk.ṣaṣ,ṣaṭ] 六.-āsīti 八十六.-ttiṃsa,-ttiṃsati 三十六.-ddanta 六牙.-ddisa 六方.-dhātura [= dhātuya] 六界から成る.chaḷ-abhiññā 六神通.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
cha:chaḷ num.[Sk.ṣaṣ,ṣaṭ] 六.~agāravā六不恭敬.~ajjhattika-bāhiraāyatanāni六内外处.~ajjhāsayā六意乐.~anuttariyāni六无上[见,闻,利得,学,行,忆念].~anuvāda-mūlāni六种の非难[诤事]の根.~anussatiṭṭhānāni六随念处.~anussatiyo六随念.~apariyāpanna-hetū六非所摄因.~aparihāniya-dhammā六不退法.~abhijātiyo六种阶级.-abhiññā 六神通.-abhiññā-ñāṇāni六通智.-abhiṭhānāni六逆罪.-abhibhayatanāni六胜处.-arūpavacara-hetū六无色界因.-asādhāraṇa-ñāṇāni六不共智.-ākārā六行相[空观の].-āpatti-samuṭṭhānā六种犯罪等起.-āsīti 八十六.-indriyāni六根,六内处.-upekkhā六舍.-upekkhupavicārā六舍近行.~kala六种の术.~kāmaggi六欲火.~kāma-saggā,~kāmavacara-devā六欲天.~gatiyo六趣.~gāravā六恭敬.~gehasitā upekkhā六在家舍.-gocchaka-duka六群二法.~gocchaka-duka-hetuduka六群二法因二法.~cīvarāni六种衣.~chakkāni六六.~chandarāga-gehasitā dhammā六在家欲贪法.~taṇhā-kāyā六爱身.~tathāgata-balāni六如来力[宿住随念に关系].-tiṁsa(ti), -ttiṃsa,-ttiṃsati 三十六.~diṭṭhigatāni六成见.~diṭṭhiṭṭhānāni六见处.~diṭṭhiyo六见.~devalokā六の[欲]天界.~domanassupavicārā六憂近行.-ddanta 六牙.-ddisa 六方.-dvārika六门.~dhammā vijjābhāgiyā六顺明分法.~dhātuyo六界.-dhātura [= dhātuya] 六界から成る.-dhātu-vibhṅga六界分别.~nibbedhabhāgiya-saññā六抉择分想.~nissaraṇīyā dhātuyo六出离界.~nīvaraṇāni六盖.~paññattiyo六施设[蕴,处,界,谛,根,人].~paṭṭhānāni六发趣.~parihāniyā dhammā六退还法.~puggalā六補特伽罗.~phassakāyā六触身.~phassayatanāni六触处.~phassayatanānika-deva六触所属の天.~phassayatanānika-niraya六触所属の地狱.~bāhirāni āyatanāni六外处,六境.~buddha-dhammā六佛法[十八不共佛法の先驱,十八中の六].-bbaṇṇa六色の.-bhīsati二十六.~munayo六牟尼.-rattaṁ-mānatta六夜摩那埵.~rūpavacara-hetū六色界因.~vicārā六伺.~viññāṇa-kāyā六识身.~vitakkā六寻.~vinīta-vatthūni六种の修习事.~virodha-vatthūni六违逆事.~vivāda-mūlāni六诤根.~vīthiyo六路[心作用].~vedanā-kāyā六受身.~sañcetanā-kāyā六思身.~saññā-kāyā六想身.~satata-vihārā六恒住.~satthāro六师.~sārāṇīyādhammā六可念法,六和敬法.~sikkhāpadāni六学处[活命に关する].~suttāni六种る丝[麻,绵,绢,毛,大麻,粗麻].~somanassupavicārā六喜近行.~hetū六因[贪,嗔,痴,无贪,无嗔,无痴].chaḷ-abhijātiyo六种姓,六阶级.-abhiññatā六神通性
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cha,【形】 六。 ~kkhattuŋ,【副】 六次。 ~cattāḷīsati,【陰】 四十六。 ~dvārika,【形】 屬於六門的(感官六門,即:眼、耳、鼻、舌、身、意)。 ~navuti,【陰】 九十六。 ~paññāsā,【陰】 五十六。 ~bbaggiya,【形】 屬於六個一群或六個一夥的。 ~bbaṇṇa,【形】 由六個顏色所組成。 ~bbassika,【形】 存在整個六年期間,六歲。 ~bbidha,【形】 六倍的。 ~bbīsati,【陰】二十六。 ~saṭṭhi,【陰】 六十六。 ~sattati,【陰】 七十六。(p130)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cha,Chaḷ (Vedic sas & saṭ (saḍ=chaḷ)),【形】六。chakkhattuṁ,【副】六次。chacattāḷīsati,【陰】四十六。chadvārika,【形】六門的(感官六門,即:眼、耳、鼻、舌、身、意)。chanavuti,【陰】九十六。chapaññāsā,【陰】五十六。chabbaggiya,【形】六個一群或六個一夥的。chabbaṇṇa,【形】由六個顔色所組成。chabbassika,【形】存在整個六年期間,六歲。chabbidha,【形】六倍的。chabbīsati,【陰】二十六。chasaṭṭhi,【陰】六十六。chasattati,【陰】七十六。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
cha: 六
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cha:cha(pu)
ဆ(ပု)
[cho+a]
[ေဆာ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cha:chacha-akkharā,41-soakkharā--āniteaso (tāluja)-ca dutiya-akkharā.

tipi,7,653+654
တိပိ၊၇၊၆၅၃+၆၅၄
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cha:[adj.] six.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cha,& Chaḷ (cha in composition effects gemination of consonant,e.g.chabbīsati=cha+vīsati,chabbaṇṇa= cha+vaṇṇa,chaḷ only before vowels in compn:chaḷaṅga,chaḷ-abhiññā) [Vedic ṣaṣ & ṣaṭ (ṣaḍ=chaḷ),Gr.e(/c,Lat.sex,Goth,saihs) the number six.

Cases:Nom.cha,Gen.channaṁ,Instr.chahi (& chambhī (?) J.IV,310,which should be chambhi & prob.chabbhi=ṣaḍbhiḥ; see also chambhī),Loc.chasu (& chassu),num.ord.chaṭṭha the sixth.Cp.also saṭṭhi (60) soḷasa (16).Six is applied whenever a “major set” is concerned (see 2),as in the foll.:6 munis are distinguished at Nd2 514 (in pairs of 3:see muni); 6 bhikkhus as a “clique” (see chabaggiya,cp.the Vestal virgins in Rome,6 in number); 6 are the sciences of the Veda (see chaḷaṅga); there are 6 buddha-dhammā (Nd2 466); 6 viññāṇakāyā (see upadhi); 6 senses & sense-organs (see āyatana) -- cha dānasālā J.I,282; oraṁ chahi māsehi kālakiriyā bhavissati (l shall die in 6 months,i.e.not just yet,but very soon,after the “next” moon) Pv IV.335.Six bodily faults J.I,394 (viz.too long,too short,too thin,too fat,too black,too white).Six thousand Gandhabbas J.II,334.

--aṁsa six-cornered Dhs.617.--aṅga the set of six Vedāṅgas,disciplines of Vedic science,viz.1.kappa,2.vyākaraṇā,3.nirutti,4.sikkhā,5.chando (viciti),6.jotisattha (thus enumd at VvA.265; at PvA.97 in sequence 4,1,3,2,6,5):D.III,269; Vv 6316; Pv.II,613; Miln.178,236.With ref.to the upekkhās,one is called the “one of six parts” (chaḷ-aṅg’upekkhā) Vism.160.--abhiññā the 6 branches of higher knowledge Vin.II,161; Pug.14.See abhiññā.--âsīti eighty-six [i.e.twice that many in all directions:psychologically 6 X 80= 6 X (4 X 2)10],of people:an immense number,millions Pv.II,137:of Petas PvA.212; of sufferings in Niraya Pv III,106--âhaṁ for six days J.III,471.--kaṇṇa heard by six ears,i.e.public (opp.catukaṇṇa) J.VI,392.--tiṁsa(ti) thirty-six A.II,3; It.15; Dh.339; DhA.III,211,224 (°yojana-parimaṇḍala); IV,48.--danta having six tusks,in °daha N.of one of the Great Lakes of the Himavant (satta-mahā-sarā),lit.lake of the elephant with 6 tusks.cp.cha-visāṇa Vism.416.--dvārika entering through six doors (i.e.the senses) DhA.IV,221 (taṇhā).--dhātura (=dhātuya) consisting of six elements M.III,239.--pañca (chappañca) six or five Miln.292.--phass’āyatana having six seats of contact (i.e.the outer senses) M.III,239; Th.1,755; PvA.52; cp.Sn.169.--baṇṇa (=vaṇṇa) consisting of six colours (of raṁsi,rays) J.V,40; DhA.I,249; II,41; IV,99.--baggiya (=vaggiya) forming a group of six,a set of (sinful) Bhikkhus taken as exemplification of trespassing the rules of the Vinaya (cp.Oldenberg,Buddha 7384).Their names are Assaji,Punabhasu,Paṇḍuka,Lohitaka,Mettiya,Bhummajaka Vin.II,1,77,and passim; J.II,387; DhA.III,330.--bassāni (=vassāni) six years J.I,85; DhA.III,195.--bidha (=vidha) sixfold Vism.184.--bisāṇa (=visāṇa) having six (i.e.a “major set”) of tusks (of pre-eminent elephants) J.V,42 (Nāgarājā),48 (kuñjara),cp.chaddanta.-- bīsati (=vīsati) twentysix DhA.IV,233 (devalokā).(Page 273)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Cha:Preached at Jetavana.The Buddha explains to the assembled monks the six ”sixes” - e.g.,the six internal senses (hearing etc.),the six external sense-objects (form etc.),the six groups of perceptions (sight and forms,hearing and sounds,etc.),and the six groups of cravings (M.iii.280ff).The Commentary (MA.ii.1024f) says that,apart from the sixty monks who became arahants when the Buddha first preached the sutta,on each occasion of its preaching,by the Chief Disciples and by the eighty chief disciples,a like number attained arahantship.In Ceylon,Maliyadeva Thera preached it at sixty different places,and each time sixty monks became arahants.Once,when Tipitaka-Cūlanāga preached it at the Ambilahālavihāra,one thousand monks attained to arahantship (MA.ii.1025).
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cha:Six
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHA:[3] số sáu (6) --kkhattu ṃ [ad] sáu lần --cattāḷīsati [f] số bốn mươi sáu --dvārika [a] thuộc về lục căn --navuti [f] số chín mươi sáu --bbaggiya [a] thuộc về nhóm có sáu người (nhóm lục sư) --bbaṇṇa [a] gồm có sáu màu --bbassika [a] luôn cả sáu năm--bbidha [a] sáu lần --bbīsati [f] số hai mươi sáu --saṭṭhī [f] số sáu mươi sáu --sattati số bảy mươi sáu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cha:ဆ
ဆ-အကၡရာ၊ ၄၁-လုံးေသာအကၡရာတို႔တြင္-ဗ်ည္း-အာေစာက္၌ျဖစ္ေသာ (တာလုဇ)-စဝဂ္ ဒုတိယ-အကၡရာ။
တိပိ၊၇၊၆၅၃+၆၅၄"
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cha:ဆ (ပု)
[ေဆာ+အ]
(၁) အယုတ္၊ ယုတ္ညံ့-ေအာက္တန္းက်-ျခင္း။ ဆကလ-ၾကည့္။ (န) (၂) ျဖတ္ျခင္း။ (တိ) (၃) ေျခာက္၊ ၆-ဂဏန္း၊ ၆-ခု၊ ၆-ေယာက္၊ ၆-ပါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cha:ဆ (တိ)
ေျခာက္။ ေျခာက္ခု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,