Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chāyā:f.[〃] 影子(shadow),日蔭(陽光被擋住的蔭涼處,shade).
パーリ語辞典 水野弘元著
chāyā:f.[〃] 影,日蔭.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
chāyā:f.[〃] 影,日蔭,似像
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chāyā,【陰】 蔭,影子。 ~māna,【中】 影子的測定。 ~rūpa,【中】 相片,肖像。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chāyā,【陰】蔭(臺語:ng2),影子(臺語:iann2)。chāyāmāna,【中】影子的測定。chāyārūpa,【中】肖像。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chāyā:chāyā(thī)
ဆာယာ(ထီ)
[chā+ya+ā.chā-chādane,cheti chindati saṃsayanti chāyā paṭibimbaṃ.ṇvādi.14va.]
[ဆာ+ယ+အာ။ ဆာ-ဆာဒေန၊ ေဆတိ ဆိႏၵတိ သံသယႏၲိ ဆာယာ ပဋိဗိမၺံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chāyā:[f.] shade; shadow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chāyā,(f.) [Vedic chāyā,light & shade,*skei (cp.(s)qait in ketu),cp.Sk.śyāva; Gr.skiά & skoiόs; Goth.skeinan.See note on kāla,vol.II.p.382] shade,shadow S.I,72,93; M.II,235; III,164; A.II,114; Sn.1014; Dh.2; J.II,302; IV,304; V,445; Miln.90,298; DhA.I,35; PvA.12,32,45,81,etc.-- Yakkhas have none; J.V,34; VI,337.chāyā is frequent in similes:see J.P.T.S.1907,87.(Page 276)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
chāyā:Shade; a shalow; reflected image; splendour; pretext,fiction
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHĀYĀ:[f] bóng,bóng mát --māna [nt] sự do bóng --rūpa [nt] hình chụp,hình vẽ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chāyā:ဆာယာ (ထီ)
[ဆာ+ယ+အာ။ ဆာ-ဆာဒေန၊ ေဆတိ ဆိႏၵတိ သံသယႏၲိ ဆာယာ ပဋိဗိမၺံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄ဝ။]
(၁) အရိပ္၊ (က) သစ္ပင္စသည္တို႔၏ အရိပ္။ (ခ) အတု၊ ပုံတူ အ႐ုပ္၊ ႐ုပ္တု။ (ဂ) အရိပ္အေရာင္။ (ဃ) အႁမြက္၊ အရိပ္ အႁမြက္၊ အနည္းငယ္။ (ဃ) အႁမြက္၊ အရိပ္ အႁမြက္၊ အနည္းငယ္။ (၂) အရိပ္ႏွင့္တူေသာ အရိပ္၊ မိဘဆရာစသည္တို႔၏ ေမတၱာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chāyā:ဆာယာ (ဣ)
အရိပ္။ အရိပ္အေရာင္။
ဆာယာပိႆ န ပညာယတိ၊ ဤသူ၏အရိပ္လည္း မထင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,