Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chātaka:a.n.飢餓的; 飢餓,飢饉.-bhaya 飢饉的怖畏.
パーリ語辞典 水野弘元著
chātaka:a.n.ひもじき; 飢餓,飢饉.-bhaya 飢饉の怖畏.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chātaka,【中】 餓,饑荒。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chātaka,【中】餓,饑荒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chātaka:chātaka(pu)
ဆာတက(ပု)
[chāta+ka.chāda=chadī+ṇvu]
[ဆာတ+က။ ဆာဒ=ဆဒီ+ဏြဳ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chātaka:[nt.] hunger; famine.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chātaka,[fr.prec.] 1.adj.hungry J.I,245,266.-- 2.(nt.) hunger,famine J.I,266; II,124,149,367; VI,487; DhA.I,170.(Page 275)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHĀTAKA:[nt] người đói,nạn đói kém
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chātaka:ဆာတက (ပု)
[ဆာတ+က။ ဆာဒ=ဆဒီ+ဏြဳ]
(၁) ငတ္မြတ္-ေခါင္းပါး-အစာရွား-ေသာအခါ။ (န) (၂) ငတ္မြတ္-ေခါင္းပါး-အစာရွား-ျခင္း။ (ပု၊န) (၃) မြတ္သိပ္-ဆာေလာင္-ျခင္း၊ စားေသာက္လိုျခင္း။ (တိ) (၄) မြတ္သိပ္-ဆာေလာင္-ေသာ၊ စားေသာက္လိုေသာ၊ သူ။ (၅) ဆာတကမည္ေသာ၊ သူ။ ဆာတကေတၳရ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chātaka:ဆာတ-က (န)
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chātaka:ဆာတ-က (တိ)
ဆာမြတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,