Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chāta:a.[Sk.psāta] 飢餓的,飢的.
パーリ語辞典 水野弘元著
chāta:a.[Sk.psāta] ひもじき,飢えたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chāta,【形】 饑餓的。 ~jjhatta,【形】 饑餓的。 ~tā,【陰】 饑餓的情況。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chāta,(cp.Sk.psāta from bhas),【形】饑餓的。chātajjhatta,【形】饑餓的。chātatā,【陰】饑餓的情況。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chāta:chāta(na)
ဆာတ(န)
[chāda+ṇa.chāda bhakkhane.,ṭī.756.chadī+ṇa.chadī icchāyaṃ.nīti,dhā.315.]
[ဆာဒ+ဏ။ ဆာဒ ဘကၡေန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၅၆။ ဆဒီ+ဏ။ ဆဒီ ဣစၧာယံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၁၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chāta:[adj.] hungry.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chāta,(adj.) [cp.Sk.psāta from bhas (*bhsā),Gr.yw/xw; see Walde,Lat.Wtb.under sabulum & cp.bhasman,probably Non-Aryan] hungry J.I,338; II,301; V,69; Pv.II,113 (=bubhukkhita,khudāya abhibhūta PvA.72) II.936 (jighacchita PvA.126); PvA.62; VvA.76; Miln.253; Mhvs VII.24.Cp.pari°.

--ajjhatta with hungry insides J.I,345; II,203; V,338,359; DhA.I,125; DhA.I,367 (chātak’); III,33,40.--kāla time of being hungry.(Page 275)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHĀTA:[a] đói--jjhatta [a] đói --tā [f] trạng thái đang đói khát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chāta:ဆာတ (န)
[ဆာဒ+ဏ။ ဆာဒ ဘကၡေန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၅၆။ ဆဒီ+ဏ။ ဆဒီ ဣစၧာယံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၁၅။]
(၁) မြတ္သိပ္-ဆာေလာင္-ျခင္း၊ စားေသာက္လိုျခင္း။ ဆာတဇၩတၱ-ၾကည့္။ (၂) ငတ္မြတ္-ေခါင္းပါး-အစာရွား-ျခင္း။ ဆာတဘယ-ၾကည့္။ (၃) မြတ္သိပ္-ဆာေလာင္-ေၾကာင္းတရား၊ (က) တဏွာ။ (ခ) တဏွာဒိ႒ိ။ (ဂ) ကိေလသာ။ ဆာတကိေလသာဘာဝ-ၾကည့္။ (တိ) (၄) မြတ္သိပ္-ဆာေလာင္-ေသာ၊ စားေသာက္လိုေသာ၊ သူ။ (၅) ငတ္မြတ္-ေခါင္းပါး-အစာရွား-ေသာ (အခါ)။ ဆာတကာလ-ၾကည့္။ (၆) ဆာတမည္ေသာ (ေတာင္)။ ဆာတပဗၺတပါဒ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chāta:ဆာတ (တိ)
ပိန္လွီသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chāta:ဆာတ (တီ-ကိတ္) (√ဆာ+တ)
ငတ္မြတ္သည္။ မြတ္သိပ္ဆာေလာင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,