Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
chādeti:① [Sk.chādayati<chad 的 caus.] 覆蓋,隱藏.ppr.chādent; pp.channa 之①; pass,chādīyati.② [= chandeti.Sk.chandati,chadayati chad,chand] 喜,使喜.ppr.chādayamāna,chādamāna; pp.channa 之②.
パーリ語辞典 水野弘元著
chādeti:① [Sk.chādayati<chad の caus.] 覆う,かくす.ppr.chādent; pp.channa ①; pass,chādīyati.② [= chandeti.Sk.chandati,chadayati chad,chand] 喜ぶ,喜ばせる.ppr.chādayamāna,chādamāna; pp.channa ②.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Chādeti,(chad + e),蓋,遮,隱藏,用茅草苫蓋(屋頂),給快樂,品嘗。 【過】~esi。 【過分】 chādita。 【現分】 chādenta,chādayamāna。 【獨】 chādetvā,chādiya。(p131)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chādeti,2 (for chandeti,cp.Sk.chandati & chadayati),愉快(to seem good,to please,to give pleasure)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Chādeti,1 (chad遮蓋+e)(Caus.of chad,Sk.chādayati),蓋,遮,隱藏,用茅草苫蓋(屋頂),給快樂,品嘗。【過】chādesi。【過分】chādita,channa。【現分】chādenta,chādayamāna。【獨】chādetvā,chādiya。Pass.chādīyati.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chādeti:chādeti(kri)
ဆာေဒတိ(ႀကိ)
[chadī+ṇe+ti.chadīicchāyaṃ.īkārantoyaṃ dhātu,tasmāsaniggahītāgamānissa rūpāni na bhavanti.purisassa bhattaṃ chādeti,chādayati,ruccatīti attho.nīti,dhā.315.]
[ဆဒီ+ေဏ+တိ။ ဆဒီဣစၧာယံ။ ဤကာရေႏၲာယံ ဓာတု၊ တသၼာသနိဂၢဟီတာဂမာနိႆ ႐ူပါနိ န ဘဝႏၲိ။ ပုရိသႆ ဘတၱံ ဆာေဒတိ၊ ဆာဒယတိ၊ ႐ုစၥတီတိ အေတၳာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၁၅။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
chādeti:chādeti(kri)
ဆာေဒတိ(ႀကိ)
[chada+ṇe+ti]
[ဆဒ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
chādeti:[chad + e] covers; conceals; thatches; gives pleasure; relishes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chādeti,2 [for chandeti,cp.Sk.chandati & chadayati; to khyā?] (a) to seem good,to please,to give pleasure S.II,110; A.III,54; DhA.III,285 (bhattaṁ me na ch.).‹-› (b) to be pleased with,to delight in,to approve of (c Acc.) esp.in phrase bhattaṁ chādeti to appreciate the meal Vin.II,138; D.I,72 (=rucceyya); V,31 (chādayamāna),33 (chādamana),463; Th.2,409; Pv.I,118 (nacchādimhamhase),pp.channa2.(Page 276)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Chādeti,1 [Caus.of chad,Sk.chādayati] (a) to cover,to conceal Vin.II,211 (Pass.chādīyati); Sn.1022 (mukhaṁ jivhāya ch.); Dh.252; Pv III,43.-- (b) (of sound) to penetrate,to fill J.II,253; VI,195.-- pp.channa1 (q.v.).(Page 276)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
chādeti:To cover,to conceal; to render invisible
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CHĀDETI:(chad+e) che đậy,giấu kín,lợp tranh,cho sự vui thú,gia vị,nếm đồ ăn [aor] --esi [pp] chādita [prp] chādenta,chādayamāna [abs] chādetvā,chādiya
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chādeti:ဆာေဒတိ (ႀကိ)
[ဆဒ+ေဏ+တိ]
ဖုံးလႊမ္း-ဖုံးအုပ္-၏၊ (က) ဖုံးကြယ္၏။ (ခ) မိုး၏။ (ဂ) ဝတ္႐ုံ၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
chādeti:ဆာေဒတိ (ႀကိ)
[ဆဒီ+ေဏ+တိ။ ဆဒီဣစၧာယံ။ ဤကာရေႏၲာယံ ဓာတု၊ တသၼာသနိဂၢဟီတာဂမာနိႆ ႐ူပါနိ န ဘဝႏၲိ။ ပုရိသႆ ဘတၱံ ဆာေဒတိ၊ ဆာဒယတိ၊ ႐ုစၥတီတိ အေတၳာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၁၅။]
ႏွစ္သက္၏၊ အလိုရွိ၏၊ ၿမိန္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chādeti:ဆာေဒတိ (ကာ) (√ဆႏၵ္+ေဏ)
ႏွစ္သက္ေစ၏။ ႏွစ္သိမ့္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
chādeti:ဆာေဒတိ (ကာ) (√ဆဒ္+ေဏ)
မိုး၏။ ဖံုးလႊမ္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,