Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cetovimutti:cetovimutti(thī)
ေစေတာဝိမုတၱိ(ထီ)
[ceta+vimutta.samathaeiea a ta cetovimutti hu,vipassanāeiea ata paññāvimuttihu.netti.37.ma,ṭṭha,1.169.iti,ṭṭha.241.sāratta,3.477.brahmavihāra 4-ç 4-ç 4- ī 12-so ta ]appamāṇacetovimutti]hu ,ākiñcaññāyatanaç 4-ç 4- ī 9-so ta ]ākiñcaññaceto vimutti]hu.vipassanāç arūpa 4-ç 4-ç 4- ī 13-so ta ]animitta cetovimutti]hu .ma,ṭṭha,2.253-4.saṃ,ṭṭha,3.136-7.]
[ေစတ+ဝိမုတၱ။ သမထ၏ အက်ိဳး တရားကို ေစေတာဝိမုတၱိ ဟုေခၚသည္၊ ဝိပႆနာ၏ အက်ိဳးတရားကို ပညာဝိမုတၱိဟုေခၚသည္။ ေနတၱိ။ ၃၇။ မ၊ ႒၊ ၁။ ၁၆၉။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၂၄၁။ သာရတၱ၊ ၃။ ၄၇၇။ ျဗဟၼဝိဟာရ ၄-ပါး,မဂ္ ၄-ပါး,ဖိုလ္ ၄-ပါး ဤ ၁၂-ပါးေသာ တရားတို႔ကို 'အပၸမာဏေစေတာဝိမုတၱိ'ဟု ဆိုသည္၊ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္,မဂ္ ၄-ပါး,ဖိုလ္ ၄-ပါး ဤ ၉-ပါးေသာ တရားတို႔ကို 'အာကိၪၥညေစေတာ ဝိမုတၱိ'ဟုဆိုသည္။ ဝိပႆနာ,အ႐ူပစ်ာန္ ၄-ပါး,မဂ္ ၄-ပါး,ဖိုလ္ ၄-ပါး ဤ ၁၃-ပါးေသာ တရားတို႔ကို 'အနိမိတၱ ေစေတာဝိမုတၱိ'ဟု ဆိုသည္။ မ၊ ႒၊ ၂။ ၂၅၃-၄။ သံ၊ ႒၊ ၃။ ၁၃၆-၇။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cetovimutti:cetovimutti(ti)
ေစေတာဝိမုတၱိ(တိ)
[ceta+vimutta]
[ေစတ+ဝိမုတၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cetovimutti:[f.] emancipation of heart.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cetovimutti:tâm giải thoát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cetovimutti:ေစေတာဝိမုတၱိ (တိ)
[ေစတ+ဝိမုတၱ]
(ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) သမာဓိရွိေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cetovimutti:ေစေတာဝိမုတၱိ (ထီ)
[ေစတ+ဝိမုတၱ။ သမထ၏ အက်ိဳး တရားကို ေစေတာဝိမုတၱိ ဟုေခၚသည္၊ ဝိပႆနာ၏ အက်ိဳးတရားကို ပညာဝိမုတၱိဟုေခၚသည္။ ေနတၱိ။ ၃၇။ မ၊ ႒၊ ၁။ ၁၆၉။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၂၄၁။ သာရတၱ၊ ၃။ ၄၇၇။ ျဗဟၼဝိဟာရ ၄-ပါး,မဂ္ ၄-ပါး,ဖိုလ္ ၄-ပါး ဤ ၁၂-ပါးေသာ တရားတို႔ကို 'အပၸမာဏေစေတာဝိမုတၱိ'ဟု ဆိုသည္၊ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္,မဂ္ ၄-ပါး,ဖိုလ္ ၄-ပါး ဤ ၉-ပါးေသာ တရားတို႔ကို 'အာကိၪၥညေစေတာ ဝိမုတၱိ'ဟုဆိုသည္။ ဝိပႆနာ,အ႐ူပစ်ာန္ ၄-ပါး,မဂ္ ၄-ပါး,ဖိုလ္ ၄-ပါး ဤ ၁၃-ပါးေသာ တရားတို႔ကို 'အနိမိတၱ ေစေတာဝိမုတၱိ'ဟု ဆိုသည္။ မ၊ ႒၊ ၂။ ၂၅၃-၄။ သံ၊ ႒၊ ၃။ ၁၃၆-၇။]
(၁) စိတ္၏ လႊတ္ေျမာက္ျခင္း၊ လႊတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္။ (က) အရဟတၱဖိုလ္စိတ္။ (ခ) အနာဂါမိ ဖိုလ္စိတ္။ (ဂ) ႐ူပ အ႐ူပစိတ္ (သမာပတ္ ၈-ပါး)။ (ဃ) စတုတၳစ်ာန္စိတ္။ (င) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္စိတ္ (စ) ကာမဂုဏ္မွ လႊတ္ေျမာက္လိုေသာစိတ္၊ ေတာ၌ ေနမည္ဟူေသာ စိတ္ကူး။ (၂) သမာဓိ၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ သမာဓိ၊ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သမာဓိ။ (က) အရဟတၱဖိုလ္ သမာဓိ။ (ခ) အနာဂါမိဖိုလ္ သမာဓိ။ (ဂ) ဖိုလ္သမာဓိ။ (ဃ) မဂ္သမာဓိ။ (င) မဂ္ဖိုလ္မာဓိ (စ) အရဟတၱဖိုလ္ပညာမွႂကြင္းေသာ ဖိုလ္တရား။ (၃) စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာဉာဏ္၊ ဝိပႆနာဉာဏ္။ (၄) စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာတရား။ (က) အပၸနာသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေသာ ေမတၱာ။ (ခ) အပၸနာသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေသာ က႐ုဏာ။ (ဂ) အပၸနာသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေသာ မုဒိတာ။ (ဃ) အပၸနာသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေသာ ဥေပကၡာ။ (တိ) (၅) သမာဓိ၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရွိေသာ၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ သမာဓိရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cetovimutti:ေစေတာ-ဝိမုတၱိ (ဣ)
စိတ္၏ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,